Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. En jämlikare bostadsförsörjning : Utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Morén; [2020]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; boendesegregation; bostadsojämlikhet; regional planering; kommunal planering.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer den svenska bostadsförsörjningen uppmärksammas med avseende på bostadsojämlikhet och boendesegregation. Studien presenterar erfarenheter från två kommuner och regionen i Stockholms län genom att studera policydokument och intervjuer med tjänstepersoner och politiker. LÄS MER

 3. 3. Vägen till förståelse : En konkretisering av en matematisk problemlösningsprocess och dess implementering i undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nellie Bäckström; Christina Bexell; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; problemlösningsprocess; elevunderlag; implementering;

  Sammanfattning : Intresset bakom denna studie är att skapa en konkretisering till elever av Pólyas fyrastegsprocess för bearbetning av matematiska problem. De fyra stegen som Pólya föreslår för bearbetning av matematiska problem är: förståelseskapande för problemets innebörd, planerande av lösningsarbete, genomförande av lösningsarbete samt utvärdering av lösningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie av LSS föreståndares handlingsutrymme : ”Stora möjligheter att ordna ett bra liv för det boende”

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elis Johansson; [2020]
  Nyckelord :LSS; Föreståndare; Arbetsledning; Handlingsutrymme; Lojalitet; Kontroll; Strategi; Entrepenad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2020]
  Nyckelord :peri-urbana landskap; social hållbarhet; integration; nyanlända;

  Sammanfattning : I ytterkanten av städer, vid övergången mellan stad och landsbygd, finns ofta ett landskap vars karaktär är otydlig och svår att sätta fingret på. Dessa platser brukar gemensamt kallas peri-urbana landskap och kännetecknas bland annat av en otydlighet gällande övergripande planering och struktur – något som ofta leder till dålig tillgång till kommunikationer och samhällsservice. LÄS MER