Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Animated 2D Visualization of Evolving Trees : A Temporal Treemap Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Svedhag; [2021]
  Nyckelord :Trees; Treemap animation; Stability; Slice-and-Dice; Temporal Treemaps; Information Visualization;

  Sammanfattning : Time-dependently changing hierarchical data structures are commonly visualized with animated treemaps. Changes in the data structure produce correlated changes in the animation. LÄS MER

 2. 2. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Vägen till förståelse : En konkretisering av en matematisk problemlösningsprocess och dess implementering i undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nellie Bäckström; Christina Bexell; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; problemlösningsprocess; elevunderlag; implementering;

  Sammanfattning : Intresset bakom denna studie är att skapa en konkretisering till elever av Pólyas fyrastegsprocess för bearbetning av matematiska problem. De fyra stegen som Pólya föreslår för bearbetning av matematiska problem är: förståelseskapande för problemets innebörd, planerande av lösningsarbete, genomförande av lösningsarbete samt utvärdering av lösningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2020]
  Nyckelord :peri-urbana landskap; social hållbarhet; integration; nyanlända;

  Sammanfattning : I ytterkanten av städer, vid övergången mellan stad och landsbygd, finns ofta ett landskap vars karaktär är otydlig och svår att sätta fingret på. Dessa platser brukar gemensamt kallas peri-urbana landskap och kännetecknas bland annat av en otydlighet gällande övergripande planering och struktur – något som ofta leder till dålig tillgång till kommunikationer och samhällsservice. LÄS MER

 5. 5. Säker vård vid byte av vårdnivå : hur sjuksköterskan på vårdavdelning upplever förflyttning av patient från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Jolanta Guldberg; Anna Lind Härle; [2020]
  Nyckelord :experience; handover; ICU; nurse; patient safety; transfer; Förflyttning; IVA; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelser; överlämning.;

  Sammanfattning : Intensivvårdsplatserna är få och behövs till de mest kritisk sjuka. Patienten på intensivvårdsavdelningen (IVA) är kontinuerligt övervakad och personalen är ständigt nära. På vårdavdelningen lämnas patienten ensam i större utsträckning då färre personal vårdar fler patienter. LÄS MER