Sökning: "diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 1987 uppsatser innehållade ordet diskriminering.

 1. 1. Vägen ut - en kvalitativ studie om de situationer som leverantörer i KROM möter för att integrera arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmiyeh Qassas; [2023-11-02]
  Nyckelord :invandrare; integration; diskriminering; arbetsmarknad; arbetslösa; humankapital;

  Sammanfattning : STOM & KROM är ett arbetssätt för personer som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som leverantörerna i STOM och KROM upplever i strävan efter att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsområde och tidigare arbetslivserfarenhet för arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER

 3. 3. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 4. 4. Får alla barn lika möjligheter att utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Charlotte Eriksson; [2023-10-19]
  Nyckelord :normer; kön; ålder; utmanande lek; miljöer; kulturer; lärande; social utveckling; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Med olika uppfattningar bland vuxna kring lek som kan uppfattas som utmanande samt forskning som talar olika om ålder och kön i förhållande till utmanande lek skapar detta ett problem eftersom barns intressen och behov är viktiga inom fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2022). Lärare och personal från de olika verksamheterna möts och ska samverka och ge eleverna samma möjligheter till lek och lärande utan att eleverna utsätts för diskriminering (Svaleryd & Hjertson, 2018; SFS: 2018:1197; Skolverket, 2022). LÄS MER

 5. 5. Europas största minoritet utan land Kritisk rättsvetenskaplig granskning av den svenska  strategin för romsk inkludering. 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Berglund; [2023-10-09]
  Nyckelord :Romsk inkludering; Den romska minoritetsbefolkningen; Positiv särbehandling; Särskilda insatser; Likabehandling; Icke-diskriminering; Formell jämlikhet; Reell jämlikhet; Minoritetsskydd; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats utgör en kritisk rättsvetenskaplig granskning av strategin för romsk inkludering. Uppsatsen ämnar utreda (1) vilket rättsligt ramverk som finns tillgängligt för romsk inkludering, (2) hur det rättsliga ramverket har använts i den svenska strategin för romsk inkludering, samt (3) vilka lämpliga tillvägagångssätt de lege ferenda som kan identifieras inom ramarna för det rättsliga ramverket. LÄS MER