UTOMEUROPEISKT FÖDDAS UPPLEVELSER PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Bristfällig arbetsmarknadsintegration är ett samhällsfenomen som drabbar både individerna och samhället. Syftet med denna studie har varit att belysa utomeuropeiska individers upplevelser på den svenska arbetsmarknaden. Studien vill belysa både möjligheter och hinder som dessa individer möter när det gäller att få tillträde till förvärvslivet. Samtliga respondenter kommer från utomeuropeiska länder och har erfarenhet av utmaningar att positionera sig på arbetsmarknaden. Studiens grundar sig på en kvalitativ metod som bygger på fem semistrukturerade djupintervjuer. Empirin har analyserat i en tematisk analys med hjälp av relevanta teorier såsom kulturell likhet, socialt kapital och social nätverksteori. Studiens resultat visar att även om upplevelser är individuella, finns det mönster vad gäller upplevelser av möjligheter och hinder. De mest förekommande hinder som uttrycks är etnisk diskriminering vid rekrytering, brist på socialt nätverk, svårigheter att hitta arbete som motsvarar kompetensnivån, höga krav på formell utbildning samt ansvaret för barn och hushållet. Förutsättningar som underlättade att tillträda arbetslivet upplevs vara tillgång till socialt kapital och möjlighet till praktikplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)