Sökning: "se mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 4273 uppsatser innehållade orden se mönster.

 1. 1. Prisutveckling vid börsintroduktioner En kvantitativ analys av samband mellan företagsspecifika och externa faktorer i relation till börsnoteringars utfall.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Angel; Henrik Stenfelt; [2024-03-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En börsnotering, även benämnd som börsintroduktion eller IPO (Initial Public Offering), markerar en avgörande fas i ett företags utveckling. Vid detta tillfälle erbjuds företagets aktier till allmänheten, en process som är både komplex och betydelsefull. LÄS MER

 2. 2. Externa bidrag och kommuners organisering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Alice Edepil; [2024-03-05]
  Nyckelord :Extern finansiering; Flernivåstyrning; EU-bidrag; Statsbidrag; Riktade statsbidrag; Kommuner; Organisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå vilka problem kommunanställda som arbetar med statsbidrag och EU-bidrag upplever kring organiseringen av bidragen och arbetet med dem. Därtill ämnar studien att försöka identifiera mönster samt gemensamt upplevda problem i organiseringen och arbetet med externa bidrag bland de kommunanställda, för att närmare förstå övergripande problem som kommunanställda upplever. LÄS MER

 3. 3. Vår kris eller den andres krig? - en analys av diskursen kring motståndsgrupper i Afghanistan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Elmqvist; [2024-03-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis, ändamålet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning; Framställs Afghanistans motståndsrörelser olika i Svenska Dagbladet mellan perioden 1979 - 1989 och 2001 - 2011? Slutsatsen är att motståndsrörelsen framställs olika. De diskursiva mönster som analyserats i uppsatsen är återkommande i båda perioder, men de individer mönstren berör ändras beroende på vilken grupp som författaren väljer att alienera sig ifrån. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers deltagande i barns lek inomhus och utomhus.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ellinor Josefsson; Erika Gustafsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogers deltagande; Fri lek; Vuxen-barn interaktion; Inomhus; Utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogers deltagande i barns fria lek tar sig uttryck beroende på om lärmiljön är utomhus eller inomhus. Studien bygger på våra egna iakttagelser att pedagogers deltagande skiljer sig åt beroende på om leken sker inomhus eller utomhus. LÄS MER

 5. 5. ”Vi alla är ju olika men vi är alla ändå lika. Alltså det är ju jätteviktigt.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adrienne Baker; Anna Henry; [2024-02-26]
  Nyckelord :Likabehandling; Normer; Normkritik; Makt; Förskola; Förskollärare; Intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet som framförs i denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur förskollärare beskriver att de omvandlar likabehandlingsplanen till ett praktiskt likabehandlingsarbete. Studien undersöker också vilka möjligheter och hinder som påverkar förskollärarnas likabehandlingsarbete och hur barnens görs delaktiga. LÄS MER