Sökning: "kvinnor och relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 1455 uppsatser innehållade orden kvinnor och relationer.

 1. 1. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄLDRASKAPETS NORMER - En studie om hur småbarnsföräldrars identitetsutveckling förhåller sig till normer kring jämställdhet, uppfostran, självförverkligande och föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Isabella Sandstedt; [2023-10-03]
  Nyckelord :Genusideologier; föräldraskap; identitet; reflexivitet;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka vilka normer samt ideal som tar uttryck i småbarnsföräldrars identitetsutveckling och hur dessa hanteras och förkroppsligas i praktiken. Genom semistrukturerade intervjuer fick sex personer, tre kvinnor och tre män berätta om sina erfarenheter kring identitetsutvecklingen i ett tidigt föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. VÅLD I NÄRA RELATION OCH DEN PSYKISKA OHÄLSAN Med fokus på den utsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Malm; Julia Möller; [2023-06-28]
  Nyckelord :Kvinnor; Psykisk ohälsa; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer innefattar bland annat fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Detta är ett globalt problem som är ett hot mot folkhälsan och de mänskliga rättigheterna. Samband mellan stress, lidande och sårbarhet är väsentligt för förståelse kring kvinnans situation. LÄS MER

 4. 4. HAR DU MENS ELLER? En kvalitativ intervjustudie om hur personer med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom upplever vardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Klara Johansson; Wilma Engman; [2023-05-03]
  Nyckelord :Premenstruellt dysforisk störning; Arbetsterapi; Premenstruellt Syndrom; Kvinnohälsa; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund Upp till 20 % procent av kvinnor i reproduktiv ålder upplever symtom som påverkar deras funktion i samband med menscykeln. 3–9 % har klinisk PMDS vilket innebär att en viss mängd symtom ska upplevas och vara så starka att det inverkar negativt på personens vardagliga fungerande i sociala relationer samt utbildnings- och arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PÅ AKUTMOTTAGNING IDENTIFIERA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Staxäng; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Identifiering; Akutmottagning; Omvårdnad; Erfarenhet; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna i världen har någon gång under sin livstid utsatts för våld utövat av en nuvarande eller före detta partner. Våld i nära relation innefattar ofta en kombination av till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som får allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. LÄS MER