Sökning: "Anhörigstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Anhörigstöd.

 1. 1. En kvalitativ enkätstudie om stöd till anhöriga efter närståendes självmord : A qualitative study on support after suicide of a close relative

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Oreheim Göthberg; Liv Sandberg; [2024]
  Nyckelord :Anhörigstöd; stöd; självmord;

  Sammanfattning : År 2022 avled 1 254 människor till följd av självmord i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2023a). I enlighet med Suicide Zeros (2021) befolkningsundersökning har en av tio haft någon i familjen som tagit sitt liv medan hälften har känt någon som tagit sitt liv. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 3. 3. “... vi som anhörigkonsulenter måste bli bättre på att formulera vad vi gör för något…” : En kvalitativ studie om anhörigkonsulenters upplevelse av arbetet med anhöriga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mathilda Lindberg; [2024]
  Nyckelord :Caregiver consultants; relative caregiver; collaboration; collaboration processes; Anhörigkonsulenter; anhörig; samverkan; samverkansprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka anhörigkonsulenters erfarenheter av arbetet med anhörigstöd samt upplevelsen av samverkansprocesser med andra aktörer. Studien gjordes med en kvalitativ ansats där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med anhörigkonsulenter i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
  Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 5. 5. "Föräldrar behöver en enda plats att vända sig till" : En k\oalitativ studie om anhörigkonsulenters möjligheter att tillgodose individuellt anpassat anhörigstöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mari Törnkvist; [2023]
  Nyckelord :anhörigstöd; anhörigkonsulent; föräldrastress; koordinatorstöd; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Forskning visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever en ökad föräldrastress och ligger i riskzonen för att drabbas av utmattning och sjukskrivningar. För att minska den psykiska och fysiska belastning som föräldrar till barn med funktionsnedsättning riskerar uppleva ska kommuner aktivt erbjuda samt arbeta med informationsspridning av anhörigstöd. LÄS MER