Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 1. Du kan lära dig mycket av andra, men mer av dig själv

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Per Björkman; [2021]
  Nyckelord :teknik; formativ bedömning; portfölj; självbedömning; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Detta är ett utvecklingsarbete som genomförts under särskild Kompletterande Utbildning (sKPU) vid Luleå Tekniska Högskola (LTU), höstterminen 2020. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att fördjupa bilden av hur eleverna kan utveckla sin förmåga och förståelse med stöd av portföljmetodik, bedömningsmatris och självbedömning under ett praktiskt moment i teknik. LÄS MER

 2. 2. En berättande skolas möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Patrik Barrsäter; Alice Roxendal; [2021]
  Nyckelord :Berättande; kritiskt tänkande; literacy; skola; storytelling; vokabulär; yngre elever.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att belysa vilka effekter berättande arbetsmetoder kanha på elever i grundskolan. Utifrån frågeställningen “Vad säger forskning om hur berättande arbetsmetoder i skolan kan verka språkligt, kunskapsmässigt och socialt utvecklande för yngreelever?” har vi letat efter forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och andra källor genom systematiska sökningar. LÄS MER

 3. 3. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andreas Bragd; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

  Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER

 4. 4. Grammatikens betydelse i SFI-undervisningen utifrån ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Maria Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska för invandrare; SFI; grammatik; samsyn;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att lyfta fram och uppmärksamma en viktig del av SFI-undervisningen – samsynen kring grammatikens betydelse i undervisningen. Krashens olika teorier gällande grammatikens inlärning har delvis utgjort grunden för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. ”Språk består av grammatik” : En kvalitativ studie om svensklärares undervisning och inställning till grammatikundervisning i ämnet svenska på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Siggeström; [2020]
  Nyckelord :Grammar education; upper secondary school; teacher of Swedish; education; teacher cognition.; Grammatikundervisning; gymnasieskolan; svensklärare; undervisning; inställning; teacher cognition.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka svensklärares inställning till grammatikundervisning på gymnasiet samt undersöka vilka arbetssätt de använder sig av. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats i det att ett frågeformulär skickades ut till svensklärare som arbetar på gymnasiet. LÄS MER