Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 1. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 2. 2. “Musik behöver inte vara så krångligt” : En kvalitativ studie om fyra förskollärares definition och synliggörande av musik som eget lärande i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Patricia Johansson; Moa Wreland; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Musik; Eget lärande; Redskap; Samspel; Sociokulturellt perspektiv; Artefakt; Appropriering; Mediering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare definierar musik som eget lärande i förskolan och i så fall på vilket eller vilka sätt det synliggörs i verksamheten. I den här studien definieras eget lärande som när musikens egenvärde beaktas enskilt och inte när musik används som ett redskap för att lära något annat, som exempelvis språk eller matematik. LÄS MER

 3. 3. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 4. 4. Engelskundervisning för nyanlända elever : En intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Majki Björkén; [2018]
  Nyckelord :Direktplacering; engelska som tredjespråk; individualisering; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra de strategier verksamma lärare beskriver att de använder sig av i mötet med nyanlända elever i engelskämnet. Bakgrunden behandlar en beskrivning av svenskt asylmottagande och en definition av begreppet nyanländ samt andra för studien relevanta begrepp. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om lärares och elevers uppfattningar kring särskild begåvning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Identifiera; skriftspråk; speciallärare; särskild begåvning; twice- exceptional; upptäcka;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien vill belysa de särskilt begåvade eleverna, hur lärare kan möta och upptäcka dem så att de får den kunskapsutveckling de har rätt till. Att särskilt begåvade även kan ha inlärningssvårigheter, att begåvningen också kan vara ett hinder i deras inlärning och dölja andra svårigheter p.g.a. LÄS MER