Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 1. Dialogens betydelse för flerspråkiga elever: Ett transspråkigt projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nagham Adnan; Wassan Ali; [2022]
  Nyckelord :Dialog; flerspråkiga elever; grupparbete; modersmål; muntlig interaktion; studiehandledare.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur språklärare och studiehandledare resonerar kring hur de tillsammans kan uppmuntra elever till att delta i den muntliga interaktionen som sker i klassrummet. Arbetet syftar till att besvara följande två frågeställningar;  Vad säger språklärare om hur de arbetar med muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet för att uppmuntra elevernas interaktiva förmåga?    Vad finns det för olika exempel på stöttning som är effektiva för att främja den muntliga interaktionen? För att undersöka hur lärare och studiehandledare arbetar med att främja den muntliga interaktionen genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 5 språklärare och 2 studiehandledare. LÄS MER

 2. 2. Hjärnplasticitet och inlärning av spanska på gymnasiet : Hur kan man använda neurovetenskap i pedagogiken för moderna språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Patricia Villaseñor de Lindholm; [2022]
  Nyckelord :moderna språk; spanska; neurovetenskap; hjärnforskning; hjärnplasticitet; beteendedesign;

  Sammanfattning : Spanska är idag det mest lästa av de valbara språken i den svenska skolan, men liksom de andra moderna språken lider spanskaämnet av problem med avhopp och motivation. Eleverna uppfattar språken som svåra, och inte så användbara. LÄS MER

 3. 3. Discover patterns within train log data using unsupervised learning and network analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zehua Guo; [2022]
  Nyckelord :Log analysis; Natural language processing; Unsupervised learning; Clustering; Network analysis; Logganalys; Bearbetning av naturligt språk; Oövervakat lärande; Clustering; Nätverksanalys;

  Sammanfattning : With the development of information technology in recent years, log analysis has gradually become a hot research topic. However, manual log analysis requires specialized knowledge and is a time-consuming task. Therefore, more and more researchers are searching for ways to automate log analysis. LÄS MER

 4. 4. Modersmålsundervisningens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Perishan Ibrahim; Musaab Hasan; [2022]
  Nyckelord :modersmål; modersmålsundervisningen; inlärningen av andra språk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka betydelsen av modersmålsundervisningen i inlärning av andra språk hos eleverna. I studien har vi lyft fram praktiska svårigheter och hinder som försvårar modersmålsundervisningen i förhållande till uppnåendet av en bra och god inlärning av andra språk. LÄS MER

 5. 5. Du kan lära dig mycket av andra, men mer av dig själv

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Per Björkman; [2021]
  Nyckelord :teknik; formativ bedömning; portfölj; självbedömning; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Detta är ett utvecklingsarbete som genomförts under särskild Kompletterande Utbildning (sKPU) vid Luleå Tekniska Högskola (LTU), höstterminen 2020. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att fördjupa bilden av hur eleverna kan utveckla sin förmåga och förståelse med stöd av portföljmetodik, bedömningsmatris och självbedömning under ett praktiskt moment i teknik. LÄS MER