Sökning: "analys i företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden analys i företagsekonomi.

 1. 1. Ämnesspråkets betydelse i ett företagsekonomiskt sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Victoria Bolin; Anette Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Företagsekonomi; förståelse; multimodal; ordförråd; vardagsspråk; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetet syftar till att belysa (1) ämnesspråkliga svårigheter vid undervisning i företagsekonomi på gymnasieskolan samt (2) vilka multimodala arbetssätt som används och hur dessa i så fall främjar förståelsen för budgetbegreppen. Undersökningen utgör en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra lärare i företagsekonomi på fyra olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Global Playground : En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Droga; Sara Hamrin; Alma Olsdotter; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Internationalisering; Nätverk; Sociala medier; Mäklarbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum   2021-01-21 Nivå   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare Anna Droga  Sara Hamrin  Alma Olsdotter   940725   970430   960817 Handledare Kerstin Nilsson Nyckelord Born Global, Internationalisering, Nätverk, Sociala medier, Mäklarbranschen Titel  Global Playground  En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier.  Forsknings    Hur använder Born Globals nätverk som en resurs under etableringsåren? frågor                 Hur använder Born Globals digitala redskap i form av sociala medier för att  skapa sociala medier band under etableringsåren? Syfte  Studien syftar till att öka förståelsen för hur Born Globals använder sig av  sociala medier och nätverk under etableringsåren. LÄS MER

 3. 3. Motivationsskapande ledarskap inom upplevelseekonomin : En studie utifrån målvägsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Bruno; Hanna Frank; [2021]
  Nyckelord :Path-goal theory; motivation; leadership behavior; experience economy; Målvägsteori; motivationsskapande; ledarskapsbeteende; upplevelseekonomin;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa större förståelse för hur olika ledarskapsbeteenden kan bidra till motivationsskapande hos medarbetare inom upplevelseekonomin, med fokus på målvägsteorin.  Metod: I studien har en kvalitativ metod använts, där åtta semistrukturerade intervjuer och åtta enkätundersökningar har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Momentum- och Contrarian strategier på svensk aktiemarknad : Är aktiers kursrörelser förutsägbara?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Murad Jamiyev; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det pågår en diskussion bland forskare och experter inom finans kring marknadens effektivitet. Vissa akademiker i ekonomi påstår att det inte är lönsamt att handla aktier aktivt och avvika från index. De menar att för de flesta investerare är det bäst att investera i indexfonder. LÄS MER

 5. 5. "Är man med i leken får man leken tåla..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Alm; Therese Jutendahl; Rebecca Åbom; [2021]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; Acceptans; Integritet; Gränsdragning; Generation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv Seminariedatum: 14/1 2021 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. LÄS MER