Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 1. Nordiska lärosätens policydokument avseende open access - en jämförande analys

  Master-uppsats,

  Författare :Ulrika Nyman; [2019]
  Nyckelord :Norden; Open access; Policydokument; Vetenskaplig publicering; Öppen tillgång;

  Sammanfattning : The availability of both research results and data is appealing to different actors, which has increased the interest in open access significantly during the past decades. Generally, a more openly access to research results is regarded as a positive movement as this contributes to a faster spread of information, increase of visibility of research and the promotion of research collaborations. LÄS MER

 2. 2. Nu är det dags för ditt val! : Den politiska kommunikation på sociala medier inför riksdagsvalet 2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matabel Nite Omiti; [2019]
  Nyckelord :Political science; social media; political communication election; Retorik; ethos; logos; pathos; sociala medier; dagordningsteori; valrörelser politiska budskap.;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine the political material published before the parliamentary elections 2018 from two party leaders who were competing for the prime minister's role in 2018. Stefan Löfven and Ulf Kristersson are the two political actors who present themselves and  their party for the parliamentary elections in 2018. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationskanaler vid intern nyhetsspridning : En fallstudie om hur kommunikationskanaler påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten vid nyhetsspridning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Stina Adamsson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Nyhetsspridning; Intern kommunikation; Intern nyhetsspridning; Kommunikationseffektivitet;

  Sammanfattning : Kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska fungera och sätten att kommunicera på har utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen. Med det stora utbudet av kommunikationskanaler som finns idag kan det vara svårt att veta vilken kommunikationskanal som lämpas i olika situationer. LÄS MER

 4. 4. Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Rodestrand; Filip Åberg; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; baby boomers; generation X; generation Y.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. LÄS MER

 5. 5. Den interna kommunikationen : En fallstudie om hur det kommuniceras internt mellan olika hierarkiska nivåer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pooyan Shamloo; Albert Antwi Adomako; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; kommunikationskanaler; vertikal kommunikation; formell och informell kommunikation.;

  Sammanfattning : Titel: Den interna kommunikationen - En fallstudie om hur det kommuniceras internt mellan olika hierarkiska nivåer Syfte: Syftet med studien är att studera kommunikationen som sker internt på fallföretaget mellan de olika stegen i hierarkin, genom att ta hänsyn till valet av kommunikationskanal som finns tillgängliga för respektive aktörer i hierarkin. Metod: Studien utfördes med en abduktiv forskningsansats, en kvalitativ undersökningsmetod har tillämpats för att kunna samla in empiri. LÄS MER