Sexuell hälsa under klimakteriet hos kvinnor i Sverige-En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser, en enkätundersökning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Sexuell hälsa kräver att alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas. I klimakteriet är det inte ovanligt att kvinnor upplever att sexualiteten påverkas. Hur klimakteriet påverkar kvinnor är individuellt och mångfacetterat. Att vara förberedd, att få information samt vid behov att få behandling är av betydelse för hur kvinnor upplever klimakteriet. Prioriterade reformer inom sjukvården behöver i större utsträckning tillgodose även kvinnors behov. Klimakteriet är ett av de eftersatta områden som i regeringens jämställdhetsmål, delmål 5 jämställd hälsa. För att tillgodose vad kvinnor i klimakteriet efterfrågar behöver vården vara tillgänglig och ha goda kunskaper. Inte minst behöver de olika förväntningar som kvinnor har bemötas tvärprofessionellt med ett kvinnocentrerat perspektiv där barnmorskor kan göra stor skillnad för den enskilda kvinnan. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevda sexuella hälsa under klimakteriet i Sverige. Metod: Studien genomfördes i kvalitativ design. Data samlades in med hjälp av frågeformulär som lades ut i fem olika svenska intressegrupper för klimakteriet på sociala media. Insamlade data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I studien ingick svar från 80 respondenter. Resultat: Analysen resulterade i åtta subkategorier under tre huvudkategorier; lust och sex, kroppen förändras och mentala faktorer. Orgasmer och att känna lust påverkade hur sexuell hälsa upplevdes liksom relationer och att få behandling när kroppen förändrades. Förändrad självkänsla, oro och trötthet påverkade också upplevelsen. Det framkom också att ibland påverkades inte den sexuella hälsan alls av klimakteriet och ibland hade upplevelsen förbättrats. Konklusion: Resultatet indikerar att sexuell hälsa ska förstås ur en holistisk syn på människan och ses ur ett livscykelperspektiv. Barnmorskor möter kvinnor genom hela livet och arbetar hälsofrämjande, rådgivande och förebyggande för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Det är barnmorskans unika kompetensområde. Barnmorskor har mot bakgrund av detta en stor möjlighet att vara behjälpliga med flera av de önskemål som kvinnor i klimakteriet efterfrågar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)