Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys d-"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys d-.

 1. 1. Förbättrade grundförutsättningar för teamarbete. : -en intervjustudie av ett förbättringsarbete om teamsamverkan inom specialiserad barnsjukvård

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Faith Badu Massaque; [2021]
  Nyckelord :Communication. Patient safety. Pediatric health care. Teamwork. Work environment.; Arbetsklimat. Barnsjukvård. Kommunikation. Patientsäkerhet. Teamarbete;

  Sammanfattning : Effektiv kommunikation mellan vårdens medarbetare är väsentlig för patientsäker vård. Bristfällig kommunikation är kopplad till vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Läroböckernas grammatiska trösklar: En undersökning av läromedel för svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kale Lidström; Vilma Bolding; [2020]
  Nyckelord :fras; funktionaliserad undervisning; formaliserad undervisning; grammatik; grammatikdidaktik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; läroböcker; läromedelsanalys; sats; språklig hierarki; svenskämnet; tröskelbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur läromedel i svenska på gymnasienivå kan bidra till kontext för grammatikundervisningen. Utifrån denna kontext undersöks tre tröskelbegrepp inom grammatiken, d.v.s. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendesjukdom : - En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cassandra Lindahn; Ann-Sofie Selahn; [2020]
  Nyckelord :Substance use disorder; Experiences; Qualitative Content Analysis; Nurses; Beroendesjukdom; Erfarenheter; Kvalitativ innehållsanalys; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor upplever det som problematiskt att vårda personer med beroendesjukdom. Sjuksköterskor beskriver svårigheter att leva upp till sin professionella yrkesroll. Brist på förståelse och kunskap hos sjuksköterskorna bidrog till frustration och osäkerhet samt framkallade negativa attityder. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 5. 5. Bikini Fitness-atleters erfarenheter och upplevelser av kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aring Catrine; [2019]
  Nyckelord :Bikini Fitness; Body Building; Body dissatisfaction; Body image; Sport; Bikini Fitness; Kroppsbyggnad; Kroppsmissnöje; Kroppsuppfattning; Sport;

  Sammanfattning : En negativ kroppsuppfattning är vanligare bland kvinnliga atleter inom sporter som kräver låg kroppsvikt och/eller kroppsfettprocent än övriga populationen (Goldfield, 2009; Kong & Harris, 2015). Kroppsmissnöje kan leda till ohälsosamma beteenden som överdriven träning, störda ätbeteenden eller dietbeteenden för att förändra kroppen samt undvikande beteenden (Grogan, 2006). LÄS MER