Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys d-"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys d-.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 2. 2. Bikini Fitness-atleters erfarenheter och upplevelser av kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aring Catrine; [2019]
  Nyckelord :Bikini Fitness; Body Building; Body dissatisfaction; Body image; Sport; Bikini Fitness; Kroppsbyggnad; Kroppsmissnöje; Kroppsuppfattning; Sport;

  Sammanfattning : En negativ kroppsuppfattning är vanligare bland kvinnliga atleter inom sporter som kräver låg kroppsvikt och/eller kroppsfettprocent än övriga populationen (Goldfield, 2009; Kong & Harris, 2015). Kroppsmissnöje kan leda till ohälsosamma beteenden som överdriven träning, störda ätbeteenden eller dietbeteenden för att förändra kroppen samt undvikande beteenden (Grogan, 2006). LÄS MER

 3. 3. HBTQ-patienter i vårdmötet: en kvalitativ litteraturstudie om deras erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Florence Loubière; Elvira Salmina; [2018]
  Nyckelord :coming-out; erfarenheter; HBTQ; kunskap; patienter; sjuksköterskor; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha en sexuell läggning eller könsidentitet som skiljer sig från normen innebär för individen att hen i vardagen bli utsatt för mikroaggressioner. Individen blir därför försiktig med att avslöja sin sexuella läggning eller könsidentitet. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningen av kvinnor i kvinnomagasin – nu och då

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Jonasson Falkengren; Mathilda Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :genus; gestaltning; framing; magasin; the male gaze; stereotyper; journalistik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: D etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen. LÄS MER

 5. 5. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Liljekvist Södergren; [2017]
  Nyckelord :district nurse; first-line manager; interview study; primary care; structural empowerment; distriktssköterska; första linjens chef; intervjustudie; primärvård; strukturella förutsättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Första linjens chefers stöd och förståelse för distriktssköterskor är viktigt för att befrämja en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Faktorer som kan påverka: resurser, att känna sig delaktig, att veta vad som händer, utvecklingsmöjligheter. LÄS MER