Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 1. Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Kokko; David Lamorell; Albert Johansson; [2023]
  Nyckelord :Radikala Innovationer; Fallstudie; Uppstartsföretag; Kommersialisering; Organisationsinriktningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer Seminariedatum: 2 Juni 2023 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Albert Johansson, Alexander Kokko & David Lamorell Handledare: Magnus Nilsson Fem nyckelord: Radikala Innovationer, Fallstudie, Uppstartsföretag, Kommersialisering, Organisationsinriktningar Forskningsfråga: Hur arbetar uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konkreta exempel av hur företag inom tekniksektorn arbetar med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer, och sedan undersöka skillnader och likheter. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett abduktivt synsätt. LÄS MER

 2. 2. Sanningen, hela sanningen, och inget annat än sanningen… eller? : Oärlighet inom rekrytering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Harak Bedros; Mohammed Ali Abas; William Persson; [2023]
  Nyckelord :Social partiskhet; organisationskultur; etik; oärlighet; rekrytering;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Datum: [2023-05-31] Nivå: Kandidat i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Mohammed Ali Abas         Harak Bedros        William Persson                           (01/09/27)                       (01/04/23)               (01/05/13) Titel: Sanningen, hela sanningen, och inget annat än sanningen… eller? - Oärlighet inom rekrytering Handledare: Magnus Hoppe Nyckelord: Social partiskhet, organisationskultur, etik, oärlighet, rekrytering  Forskningsfråga: Hur påverkar oärliga rekryteringsprocesser organisationer och kan det vara acceptabelt att vara oärlig i rekryteringsprocesser?  Syfte: Syftet med studien är att utforska och få en bredare förståelse för hur oärlighet uppfattas i rekryteringsprocesser och på vilka sätt det påverkar organisationer. Metod: Studien klassas som en fallstudie med strukturerade intervjuer och en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Jakten på kompetens : En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Moa Hennström; David Ohrlander; [2023]
  Nyckelord :Talent Management; Talang; HRM system; Strategisk HRM; Kompetensförsörjning; Kompetensutveckling; Skills gap.;

  Sammanfattning :   Datum: 2023-05-29  Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Hennström Moa (99/02/24)      Ohrlander David (97/08/10)  Titel: Jakten på kompetens - En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen.  Handledare: Magnus Linderström  Nyckelord: Talent Management, Talang, HRM system, Strategisk HRM, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Skills gap. LÄS MER

 4. 4. Psykologiskt empowerment - nyckeln till minskad personalomsättning bland sjuksköterskor? : En fallstudie inom den svenska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ida Berg; Gabriella Persson; [2023]
  Nyckelord :Psychological empowerment; Business management; Staff turnover; Motivation; Healthcare; Psykologiskt empowerment; Verksamhetsstyrning; Personalomsättning; Motivation; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur psykologiskt empowerment kan påverka sjuksköterskor att stanna på sin arbetsplats.  Metod: Studien vilar på en kvalitativ ansats. Där vi använt en fallstudiedesign bestående av tolv semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin. LÄS MER

 5. 5. Förändringsarbete & användning av digitalt verktyg i praktik : En kvalitativ fallstudie av Länsförsäkringar Bergslagens arbete gällande deras systemförändring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Andersson; Emilia Johansson; Linnea Héléne; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; organisation; kommunikation; förändringsarbete; systemimplementering flexibilitet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Datum:         2023-05-30 Nivå:            Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och teknik, Mälardalens Universitet Författare:   Elin Andersson                   Emilia Johansson               Linnea Héléne                       93/08/07                             94/09/18                             92/09/22 Titel:            En organisations förändringsarbete & användning av digitalt verktyg i praktik Handledare: Inti Lammi                          Nyckelord:   Digitalisering, organisation, kommunikation, förändringsarbete, systemimplementering & flexibilitet. Forskningsfråga/or: Vilka faktorer påverkar framgång för användningen av ett digitalt verktyg? Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse för hur organisationer kan skapa rätt förutsättningar till arbetet med digitala verktyg för att bidra till organisationens utveckling. LÄS MER