Sökning: "Kompetensutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1965 uppsatser innehållade ordet Kompetensutveckling.

 1. 1. Lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Formellt lärande; informellt lärande; lärande på arbetsplats; kompetensutveckling; färdighet; sociokulturellt perspektiv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the importance of learning in the workplace and what employees believe is key to master so that they can improve their skills. This will improve our understanding of the workplace´s learning process and as a result, enhance its efficiency. LÄS MER

 2. 2. Biståndshandläggarnas utmaningar i arbetet med äldre personer med demens och självförsummelse : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Markus Bergstrand; Markus Mirzaev; [2023]
  Nyckelord :self-neglect; social work; dementia; elderly; elderly care; self-determination; självförsummelse; biståndshandläggning; demens; äldre; äldreomsorg; självbestämmande;

  Sammanfattning : Självförsummelse är ett fenomen som är vanligast bland personer som har nedsatt beslutsfattande till följd av olika kognitiva funktionsnedsättningar som demens. Fenomenet handlar om personer som har uppenbara behov, men av olika skäl tackar nej till stöd. LÄS MER

 3. 3. Att (re)orientera sig i yrkeslivet : En studie av kompetensutvecklingens roll i förskollärares yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carolin Dahl; Camilla Ekman; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; kompetensutveckling; yrkesroll; yrkesliv; fenomenologi;

  Sammanfattning : Förskolan som institution har förändrats mycket, i takt med många förändringar i samhället. Skolinspektionen konstaterade kvalitetsbrister i förskolan och beskrev kompetensutveckling som en problemlösare. LÄS MER

 4. 4. Exkludering i förskolans undervisning : En studie som synliggör orsaker till exkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande i detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Felicia Hörberg; Susanne Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Barn med särskilda behov; exkludering; förskola; inkludering; undervisning;

  Sammanfattning : Forskningsanalysen visar hur orsaker till exkludering i undervisningen i förskolan kan bero på brist på kunskap, hjälpmedel och resurser som anses utgöra de största orsakerna till att exkludering uppstår. För att synliggöra samt skapa förståelse för hur exkludering uppstår i olika undervisningssituationer och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande mot detta har intervjuer av förskolepersonal som gjorts i tre kommunala förskolor använts som metod i studien. LÄS MER

 5. 5. “Sånt man lär sig underarbetets gång” : En fenomenologisk studie av sjuksköterskans praktiska kunskap i de komplexa omvårdnadssituationerna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tiina Pyykkö Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Nurse; experiences of; tacit knowledge; Sjuksköterska; erfarenheter; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Patienterna blir allt äldre och deras komplexa akuta och kroniska ohälsotillstånd kräver specifik bedömning och vård av omvårdnadspersonalen. Utveckling av sjuksköterskans praktiska yrkeskunskap är en lång process samtidigt som nya sjuksköterskor upplever att klyftan mellan teori- och praktisk kunskap är stor. LÄS MER