Sökning: "Kompetensutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1764 uppsatser innehållade ordet Kompetensutveckling.

 1. 1. Sjuksköterskans insatser och bedömningsverktyg för identifiering av sepsis inom akutslutenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Anwari; Eliyana Asadullah; [2022-01-18]
  Nyckelord :Identifiering; Sepsis; Sjuksköterska; Patient; Bedömningsverktyg; Insatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kan drabba alla individer i olika åldrar och förekommer världen över. Tidig identifiering och snabb hantering kan leda till minskade komplikationer, minskat sjukdomslidande för patienten samt minskad risk för livshotande situationer vilket i sin tur leder till mindre belastning och lägre kostnader för vården. LÄS MER

 2. 2. Barn i behov av särskilt stöd : En studie om förskollärares erfarenheter av att skapa eninkluderande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Gyllenskepp; Linnéa Palmu; [2022]
  Nyckelord :Children with special needs; exclusion; inclusion; special education; preschool; preschool teachers experiences; Barn i behov av särskilt stöd; erfarenheter; exkludering; förskola; förskollärares specialpedagogik; inkludering;

  Sammanfattning : I den svenska förskolan har alla barn rätt till en likvärdig utbildning och att få sina behov tillgodosedda. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har av barn i behov av särkilt stöd och för hur de arbetar för att inte exkludera dessa barn. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att närvara vid akut omhändertagande - En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chris Karampela Enelycke; Katarina Rogius; [2022]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; barn; familjecentrerad vård; föräldrar; närvaro; upplevelse.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Föräldrars närvaro med sina barn på sjukhus har inte alltid varit självklar. Idag förväntas dock föräldrarna alltid närvara med sina barn på sjukhuset, även i samband med akut omhändertagande. Det råder dock bland sjuksköterskor delade meningar gällande föräldrars närvaro under akut omhändertagande av deras barn. LÄS MER

 4. 4. När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Mårten Axelsson; [2021-11-30]
  Nyckelord :Professionell digital kompetens; kompetensutveckling; lärares lärande; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers view their development ofprofessional digital competence on the basis of a digital mapping tool and aplatform designed for the purpose and on the basis of the issues; how do you, withthe help of a digital mapping tool, facilitate and design learning for teachers todevelop professional digital competence (PDC) and how can you, with the help oflevel divisions in a digital mapping tool and together with teachers, facilitate anddevelop learning for teachers? The overall conclusion and key findings are that theparticipants in the study view positively, both the mapping tool and the platform’spotential to help them develop professional digital competence. To answer thepurpose, a combination of methods have been used, such as design-based researchand participatory design. LÄS MER

 5. 5. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER