Sökning: "förskolegården"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet förskolegården.

 1. 1. Fysisk aktivitet utanför förskolegården : En kvantitativ studie om tillgängligheten till närmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Jansson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; natural environment; accsess; preschool; Fysisk aktivitet; utemiljö; tillgänglighet; förskola;

  Sammanfattning : Children have the rights to have access to environments where they can develop their motor skills and where they can stimulate their fantasy. Nature and places around the preschool should be prioritized for play and activity, like the outdoor-play that takes place on the preschool yard does. LÄS MER

 2. 2. Utemiljöns inverkan på barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolans utemiljö främjar barns motoriska utveckling ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Berrstrå; [2018]
  Nyckelord :Preschool; motor; motor development; outdoor environment; preschool yard; Förskola; motorik; motorisk utveckling; utemiljö; förskolegård;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska förskolpedagogers upplevelse av sin förskolegård samt närliggande miljö med koppling till barns motoriska utveckling, utifrån två frågeställningar. På vilket sätt anser pedagogerna att förskolegårdens utfärdande främjar barns motoriska utveckling och rörelsebehov? Upplever pedagogerna att de tar tillvara på närliggande miljö och på vilket sätt anser de att den främjar barns motoriska utveckling?   Studien utgår från Reggio Emilia som teoretiskt ramverk där utemiljön och pedagogens roll som medforskare har stor betydelse för att främja barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 3. 3. "Syftet med utevistelsen på förskolegården är ju att barnen ska få frisk luft" : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av lärandemöjligheter på förskolegården.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Gardefors; Antonia Dagman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande studie berör beskrivningar av vilka hinder respektive möjligheter till lärande som förskolegården erbjuder, vilken roll förskollärarna beskriver sig inta samt vilket syfte barns utevistelse på förskolegården har. Vi vill genom studiens resultat bidra till att inspirera förskollärare att tänka kring förhållningssättet gentemot förskolegården samt uppmuntra förskollärare att använda den som ett läranderum. LÄS MER

 4. 4. Pedagogens arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården : En kvalitativ observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Stina Gustafsson; Anna Kvarnström; [2018]
  Nyckelord :Grovmotorik; Förskolegård; Pedagoger; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa observationsstudie undersöker hur pedagoger i förskolan arbetar med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Studien berör även påverkansfaktorer som främjar och/eller begränsar pedagogerna i sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivering av barn i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Louise Karlsson; Jeanette Wieclawski; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Utomhusmiljö; Barn; Förskollärare; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares förhållningssätt till att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. De tre frågeställningar vi utgick ifrån för att kunna uppnå syftet var: Vilka pedagogiska syften anser förskollärare att det finns med att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö? Hur ser förskollärare på sin roll med att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö? Hur ser förskollärare på utomhusmiljöns möjligheter till att aktivera barnen i fysiska aktiviteter? Studien baseras på en kvalitativ ansats där fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra förskollärare som alla arbetar på förskolor i södra Sverige. LÄS MER