Sökning: "educator."

Visar resultat 1 - 5 av 591 uppsatser innehållade ordet educator..

 1. 1. "Utomhusmiljön är lika viktig som inomhusmiljön" : Pedagogers perspektiv på biologiundervisning i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jennifer Andersson; Ebba Gustavsson; [2024]
  Nyckelord :preschool; biology; teaching; outdoor environment; educator; förskola; biologi; undervisning; utomhusmiljö; pedagog;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about educators' perceptions of biology teaching in the preschool's outdoor environment.  The study focuses on educators’ perceptions of biology teaching, biology teaching in the outdoor environment and perceptions of how it can contribute to children's learning. LÄS MER

 2. 2. Dyk ner i samtalets värld : En kvalitativ studie om hur förskollärare främjar barns språkutveckling genom fördjupande samtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Thunberg; Josefin Jansson; [2024]
  Nyckelord :in-depth conversations; preschool; language development; Fördjupande samtal; förskola; språkutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with preschool teachers' perceptions of the work with in-depth conversations in preschool, by in-depth conversation, we mean a conversation that deepens and challenges children to reason, reflect and analyze. The study's questions are about how preschool teachers considers that they have knowledge about in-depth conversations, how they work to promote children's language development through in-depth conversations, and what challenges they face in working with this. LÄS MER

 3. 3. ”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna” : Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Marie Persson; Petra Johnsson; [2024]
  Nyckelord :Barnens funktionsförmåga; Förskola; Lärmiljö; Specialpedagogens uppfattningar; Tillgänglighet.  ;

  Sammanfattning : Johnsson, Petra och Persson, Marie (2024).”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna.” Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Från åtgärdande till främjande och förebyggande arbete : En fallstudie med fokus på specialpedagogens arbete genom EHM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Aasa; [2024]
  Nyckelord :Elevhälsomöte EHM; främjande; förebyggande; salutogent förhållningssätt; tvärprofessionellt team;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Enligt tidigare forskning kan EHM ha en positiv inverkan på skolans främjande och förebyggande arbete. Det förväntande kunskapsbidraget med denna studie är därför att lyfta fram det specialpedagogiska bidraget i EHM samt vilka aspekter som är viktiga för ett framgångsrikt främjande och förebyggande arbete genom EHM. LÄS MER

 5. 5. Barns språkutveckling i förskolan : En studie om pedagogers förhållningssätt till flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Asraa Mohammad Ali; [2024]
  Nyckelord :Förskola; barn; flerspråkighet; förhållningssätt; likvärdighet; språkutveckling; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn inom förskolan, samt hur pedagogerna arbetar för att främja barnens språkutveckling. En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan har varit en inspirationskälla och till hjälp i mitt examensarbete. LÄS MER