Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Att kunna skapa en tillgänglig fysisk miljö : - en fallstudie om faktorer och hänsynstaganden i en konceptförskolas byggprocess

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alina Linerstad; [2021]
  Nyckelord :Physical environment; accessibility; concept preschool; relational dynamic systems theory; ecological systems model; Fysisk miljö; tillgänglighet; konceptförskola; relationell dynamisk systemteori; ekologisk systemmodell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer och hänsynstaganden som legat till grund i en byggprocess när en ny konceptförskola planerats i relation till barns utveckling och lärande i den fysiska miljön. Genom en fallstudie har en specifik byggprocess undersökts genom semistrukturerade digitala intervjuer tillsammans med två förskolerektorer, en lokalplanerare, en tillgänglighetssakkunnig samt byggentreprenadens projektledare och två arkitekter som ses som byggprocessens nyckelpersoner. LÄS MER

 2. 2. Preschool teachers' perceptions of biology teaching : Biology teaching in an outdoor environment from the child's perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Vagma Tajzai; [2021]
  Nyckelord :Biology teaching; preschool; the child s perspective; the learning environment; the outdoor environment.; Barns perspektiv; biologiundervisning; förskola; lärandemiljön; utomhusmiljön.;

  Sammanfattning : Abstract This study is about preschool teachers' perceptions of biology teaching in preschool. The study examines three questions based on the purpose of the study that focus on preschool teachers 'perceptions of biology teaching in preschool, the child's perspective as a starting point in biology teaching and preschool teachers' reasoning about the importance of the outdoor environment as a learning environment for biology teaching. LÄS MER

 3. 3. “Den fria leken utomhus är direkt avgörande för elevernas välbefinnande” : Fritidslärares uppfattningar i den fria lekens betydelse utomhus i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sebastian Nordin; John Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Fri lek; fritidslärare; lek utomhus; förhållningssätt; uppfattningar; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Lek och utevistelse är grundläggande delar i fritidshemmets verksamhet. Tidigare forskning inom området fri lek, utevistelse och pedagogers förhållningssätt i den fria leken beskrivs i bakgrunden. LÄS MER

 4. 4. En plats för frihet, flexibilitet och barnslärande : En studie om hur pedagoger talar om utomhusmiljönutifrån ett pedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Persson; Caroline Nordblad; [2021]
  Nyckelord :Barns lärande och utveckling; diskursanalys; diskurspsykologi; lärmiljö; pedagogers perspektiv; socialkonstruktionism; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Utomhusmiljön kommer ofta i skymundan och pedagogers fokus hamnar på inomhusmiljönoch dess betydelse för barns lärande och utveckling. Enligt forskningen i föreliggande studieser inte pedagogerna alltid utomhusmiljö som en undervisningsmiljö samt att de intar en passivroll. LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder sig av utomhusmiljön för att främja barns matematiska förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Signal; Anica Djordjevic; [2021]
  Nyckelord :Barns lärande; förskollärare; matematikundervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare använder utomhusmiljön i undervisningen för att främja barns matematiska förståelse. Undersökningen genomfördes genom ett kvalitativt tillvägagångssätt med det teoretiska perspektivet utvecklingspedagogik. LÄS MER