Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Förskollärarens syn på och användande av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Jansson; Mikaela Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor environment; outdoor activities; pedagogical tool; the environment as a pedagogical tool; preschool teachers; Utomhusmiljö; utevistelse; pedagogiskt verktyg; miljön som pedagogiskt verktyg; förskollärare; förskola; socialt kulturellt lärande; miljön som tredje pedagog;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ta reda på hur förskollärare använder sig av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med sex förskollärare från sex olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Färgassociationer i en tredimensionell spelmiljö : En undersökning om hur olika färgsättningar av en spemiljö uppfattas emotionellt av spelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iris Casado; Sassa Sjöberg Lang; [2022]
  Nyckelord :Färgteori; färgpaletter; färgassociationer; spelmiljöer; dataspel;

  Sammanfattning : Har färg en påverkan på känslor och är färgsättning viktig när det gäller hur spelmiljöer upplevs? Kan färgval i spel bidra till att fel stämning förmedlas, vilket i sin tur kan leda till en sämre spelupplevelse? Det här arbetet vill skapa en bättre förståelse kring hur färger kan användas i spel för att förbättra spelupplevelse. Arbetet utgick från fyra hypoteser som kopplades till en artefakt, vilket består av två spelmiljöer, inomhus- och utomhusmiljö, som kombinerar 3D- och 2D-grafik. LÄS MER

 3. 3. Lek i förskolans utomhusmiljö : En studie om förskollärares roll i leken på förskolegården

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Immonen; Moa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskolans utomhusmiljö; förskollärare; lek; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare uttrycker sitt arbete med barns lek i förskolans utomhusmiljö. I studien valdes en kvalitativ metod där sex förskollärare intervjuades. Det empiriska materialet har tolkats med hjälp av begrepp inom den sociokulturella teoribildningen. LÄS MER

 4. 4. "Varför ska ni det? Det är ju bara snö" : En fallstudie om barns spontana lek i utomhusverksamhetenvintertid genom ett sociomateriellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annicka Makslahti; Maria Westermark; [2022]
  Nyckelord :Spontan lek; utomhusmiljö; utformning; sociomateriellt perspektiv; inbjudningar; uteslutningar; vinter; förskola;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskolans utomhusmiljö utformas och används vintertid och hur detta påverkar barns spontana lek och lärande. Studien baseras i en kvalitativ metod där tre fallstudier ligger till grund för studiensresultat. LÄS MER

 5. 5. Undervisning på gården, mer än en fråga om utrymme? : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares didaktiska reflektioner kring förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Ahlin; Emma Sanchez; [2022]
  Nyckelord :Förskola; undervisning; förskolegården; utomhusdidaktik; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda förskolegården som undervisningsmiljö. Den datainsamlingsmetod som ligger till grund för studien bygger på intervjuer med åtta verksamma förskollärare. LÄS MER