Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Barns intressen bidrar till undervisningssituationer utomhus : En kvalitativ studie om förskollärares diskurser kring  undervisning på förskolans gård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Palmlund; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskolans gård; förskollärare; konstruera; socialkonstruktionism; undervisning; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra förskollärares diskurser kring hur de bedriver undervisning tillsammans med barn, i relation till utomhusvistelsen som sker på förskolans gård. För att besvara syftet är frågeställningarna: Hur beskriver förskollärarna förutsättningar att bedriva undervisning på förskolans gård? Och Hur beskriver förskollärarna att undervisning bedrivs tillsammans med barnen på förskolans gård? Socialkonstruktionism och diskursteorin utgör studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. ”Ut och utforska och upplev!” : En kvalitativ studie om hur pedagoger inom I Ur och Skur-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elise Backlund; Anna Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; i ur och skur; undervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger inom ”I Ur och Skur”-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen. Till syftet hör två frågeställningar där avsikten är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring utomhusmiljön som ett didaktiskt redskap i undervisningen samt vilka aspekter som blir betydelsefulla vid undervisning utomhus. LÄS MER

 3. 3. Lärare i idrott och hälsas syn på och användning av styrdokumenten för gymnasiet : En kvalitativ studie om hur läroplan, ämnesplan och kursplaner tolkas och tillämpas i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Angelica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; lärare i idrott och hälsa; styrdokument; skolan; undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsas arbetsdagar ser ut i förhållande till styrdokumenten de använder sig av. Frågeställningarna är därför följande: Hur tolkar och använder lärare i idrott och hälsa läroplanen för gymnasiet samt ämnesplanen och kursplanerna i ämnet? Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas undervisning? Vilka områden fokuseras det på mest respektive minst på lektionerna? Metod Arbetet är gjort med en kvalitativ metod i form av djupintervjuer med fyra olika gymnasielärare i idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Barns könsroller i fritidshemmet : En kvalitativ undersökning under barns val av fria lekar/fritidsaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Makahil Ibrahim; Arslan Sunny Butt; [2020]
  Nyckelord :After-school centre; free play; leisure activity; gender roles; gender; choice; Fritidshemmet; fri lek; fritidsaktivitet; könsroller; genus; val;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur könsrollerna i fritidshemmet formas och upprätthålls men även hur de bryts. Forskningsfrågorna vi utgår från handlar om pojkar och flickors val utifrån ett genusperspektiv samt förändringar som uppstår när barn bryter könsroller kopplat till fria lekar och fritidsaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. ”Indoorisation”: Inomhusbruk av utomhusaktiviteter : - En studie om turismutveckling i en landsbygdskommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elise Åhlberg; Elvira Berglund; [2020]
  Nyckelord :Skidturism och klimat; indoorisation; symbolik; autenticitet; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Torsby Skidtunnel & Sportcenter (TSS), vilket är Sveriges första skidtunnel, öppnades i Torsby kommun år 2006. Sportcentret har sedan dess haft en betydande roll för kommunen och är ett viktigt komplement till utomhusskidåkning, speciellt om snöbrist råder. LÄS MER