Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. De yngsta barnens naturvetenskapliga utforskande i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Johansson; Clara Nitsche; [2019]
  Nyckelord :Natural science; outdoor environment; preschool teachers; the youngest children.; De yngsta barnen; förskollärare; naturvetenskap; utemiljö.;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie som ämnar undersöka hur förskolans yngsta barn utforskar naturvetenskap i utemiljön samt hur förskollärare interagerar med dem i deras utforskande. Den tidigare forskning som är relevant för studien presenteras sedan beskrivs utvecklingspedagogiken vilken är studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Att lära in ute : En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete i utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Förskola Närmiljö Pedagogiskt ansvar Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna rapport är en kvalitativ studie genomförd i norra Sverige. Studiens syfte var attutveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om pedagogiskt arbete i utemiljö. Föratt besvara rapportens syfte formulerades tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Barns språkstimulering i utomhusmiljö : Ur ett förskollärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Elin Lundberg; Cecilia Östby Myrgren; [2019]
  Nyckelord :Children s language development; outdoor environment; preschool teacher; social-cultural theory and talking; Barns språkutveckling; förskollärare; samtal; sociokulturell teori; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Språket ses enligt den sociokulturella teorin som nyckeln till allt lärande. Barn lär sig sitt språk i samspel med andra och i sociala sammanhang. Förskolan blir av stor betydelse för barns språkutveckling då barn spenderar mycket tid på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
  Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Fysiska tillgängligheten för rullstolsburna : En kartläggning av tre kommunala sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Niklas Joelsson; Isak Melander; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapeut; Funktionshinder; Bygg Ikapp; Aktivitetsbegränsning; Housing Enabler;

  Sammanfattning : Enligt nuvarande internationell policy och lagstiftning i flertalet länder ska samhället vara tillgängligt för alla invånare. Trots detta finns ett stort antal studier där bristande fysisk tillgänglighet rapporterats i allmänna byggnader. LÄS MER