Sökning: "preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 3846 uppsatser innehållade ordet preschool.

 1. 1. Heat stress at preschool yards. A mixed-method geographical study in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oskar Bäcklin; [2019-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As climate change is predicted to generate higher temperature and more frequentheat waves and extreme temperature events in Sweden, issues related to heat willbe more accentuated in the future. Children are both vulnerable to heat and spendmuch of their time outdoors at preschool yards. LÄS MER

 2. 2. Lärplatta i förskolan : En studie om hur förskolebarn i åldern fyra och fem år utforskar lärplattan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Christin Svensson; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Lärplatta; Samspel; Videoobservationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskolepersonalens erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön En litteraturstudie inom företagshälsovården

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annie Zaar Issa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Kokkonen; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Barns samhandlande i bildskapande : Posthumanistiska perspektiv på relationer mellan barn och material i skapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Berne; Tess Wallberg Hägg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien utgår från posthumanistisk teoribildning med inriktning mot agentisk realism, med syfte att undersöka hur barn och material samhandlar i bildskapande aktiviteter i förskolans skapandemiljö. Utifrån täta beskrivningar av fyra observationer analyseras de samhandlingar som uppstår mellan barn och material med hjälp av relevanta posthumanistiska begrepp. LÄS MER