Sökning: "preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 6521 uppsatser innehållade ordet preschool.

 1. 1. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i förskolan i spänningsfältet mellan policy och praktik : En kvalitativ studie om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rania Abdelatif; [2024]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplansteori; pedagoger och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som de upplever i sitt arbete med högläsning. Denna studie har sin utgångspunkt i läroplansteorin för att förstå hur pedagoger i förskolan uppfattar och implementerar läroplanens mål om högläsning och vilka faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter i sitt arbete med högläsning. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Magdalena Larsson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; planerad undervisning; spontan undervisning; förskollärare; hälsa och välmående.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärares arbete med fysisk aktivitet i undervisningen.Studiens fokusområde berör ämnet fysisk aktivitet och är en fördjupning i förskollärarens arbetemed fysisk aktivitet i den planerade och spontana undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Vardagsrasism i förskolan : En studie om hur vardagsrasism uttrycks i förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Felicia Hansson; [2024]
  Nyckelord :Discrimination; Ethnicity; Everyday racism; Intersectionality; Preschool; Race;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how everyday racism is expressed in preschool by analyzing how teachers in preschool discuss “race” and ethnic discrimination that occurs in children's lives at preschool. The preschool must follow Lpfö 18 which gives teachers direction on how to work against racism and is obligated by law to base its operations on it (Skolverket, 2018). LÄS MER

 5. 5. “Det ska heta unicorn-katt-dinosaurie tid!” : Barns delaktighet genom skapandet av sin egen bilderbok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Cheka Diaz; Sachithra Wijewickrama; [2024]
  Nyckelord :children’s participation; democracy; preschool; storybooks; story telling; workshops;

  Sammanfattning : The usage of children’s books is a fundamental aspect within a preschool environment. Even though the content in such books are childlike, they are always written by adult authors who appropriates a child-perspective. LÄS MER