Sökning: "får antal"

Visar resultat 1 - 5 av 2106 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 1. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Dimensionerande data för nya kundanslutningar och större nybyggnadsområden inom fjärrvärme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Timmy Lay; Isabelle Lalander; [2021]
  Nyckelord :Fjärrvärme; servisledning; dimensionerande värmeeffekt; effektdimensionering; DVUT; säkerhetsmarginaler; effektsignatur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag dimensioneras servisledningar i Malmö/Burlövs fjärrvärmenät baserat på en efterfrågad värmeeffekt från fastighetsägare eller byggföretag som E.ON (fjärrvärmeleverantören) i sin tur möter upp med en passande rördimension. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tiina Kylmä; Silje Yttervoll Dahle; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Covid-19; intensivvård; intensivvårdssjuksköterka; pandemi; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av 2020 drabbades världen av en pandemi orsakad av viruset Sars-CoV-2, som ger sjukdomen Covid-19. Pandemin avspeglades i sjukvården med ett stort antal av patienter och ökad dödlighet. Viruset förorsakade att många av de smittades blev allvarligt sjuka och intensivvårdskrävande. LÄS MER

 4. 4. "Ja, jag är tjock. Och?" : En kvalitativ undersökning av kvinnors upplevelser av att vara tjock i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Martina Franzén; [2021]
  Nyckelord :Kvinnokroppen; tjock; queer fenomenologi; livslinjer; orientering; estetiska koncept; offentliga rummet; hälsa.;

  Sammanfattning : Hälsodiskursen i dagens Sverige kretsar till stor del kring kroppsligt utseende, där en smal kropp är det normativa. Ansvaret för kroppen läggs på individen och de personer som inte följer normen kommer märka av detta på olika sätt i sitt liv. LÄS MER

 5. 5. "Jag benämner det helst inte som läsförståelse för eleverna" : En intervjustudie om lärares syn på undervisning i läsförståelse i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexandra Elofsson; Martin Wandér; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; läsförståelsebegrepp; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur ett antal svensklärare i årskurs 4–6 ser på sin undervisning i läsförståelse och läsförståelsestrategier. Vi undersöker hur de planerar och genomför denna undervisning, om undervisningen i läsförståelse med läsförståelsestrategier som metod upplevs bidra till att öka elevernas läsförståelse och om eleverna ges möjligheten till att fördjupa sin läsförståelseförmåga i förhållande till tidigare skolår. LÄS MER