Sökning: "relationellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 811 uppsatser innehållade orden relationellt perspektiv.

 1. 1. En intervjustudie av läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Hur beskriver klasslärare, speciallärare och logopeder att de arbetar och samverkar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Raza Bara; Ann-Charlotte Ståhl; [2024-02-05]
  Nyckelord :läsförståelse; autism; mellanstadiet; undervisningsmetoder; yrkesroller; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka undervisningsmetoder som klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver att de använder för att utveckla läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Vidare kommer vi att undersöka hur klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver sin och varandras yrkesroll, samverkan och utveckling av samverkan för att främja läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om svårigheter, möjligheter och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Josephine Forsten Hellsten; Nathalie Gylderud; [2024]
  Nyckelord :Children with special needs; Diversification; Equivalence; Preschool teacher; Special support; Barn med särskilda behov; Differentiering; Förskollärare; Likvärdighet; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt till en likvärdig förskola, ibland föreligger dock särskilda behov vilket kan kräva särskilt stöd. Tidigare forskning visar att barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som är mångfacetterat vilket gör att även stödet blir svårt att definiera. LÄS MER

 5. 5. Vad kan vi lära oss ute idag? : En kvalitativ studie om de yngsta barnens utevistelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Aronsson; Pia Becker Larsen; [2024]
  Nyckelord :förhållningssätt; poststrukturellt perspektiv; didaktik; utevistelse; förskolans yngsta barn;

  Sammanfattning : I de nordiska länderna talas det varmt om utevistelse, friluftsliv och naturmiljöer. Detta är ett kulturarv som även speglas i förskolans dagliga verksamhet. Utevistelse sker en till två gånger om dagen och prioriteras året runt. LÄS MER