Sökning: "förebyggande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 2038 uppsatser innehållade orden förebyggande arbete.

 1. 1. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. BAKTERIER SYNS INTE Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter bärande av multiresistenta bakterier. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Englund; Amelia Stenberg; [2024-01-30]
  Nyckelord :Aseptik; evidensbaserad vård; kunskap; MRB; personcentrerad vård; rutiner; upplevelser; utbildning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har skapat resistens mot antibiotika. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt problem som leder till att vissa infektioner blir allt svårare att behandla. Problemet har också blivit alltmer omtalat, och det arbetas aktivt för att förhindra fortskridande utveckling. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande arbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Kjellén; [2024]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; psykisk ohälsa; elevhälsa; KASAM; närvarofrämjande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Kjellén, Lisa (2024). Hälsofrämjande arbete i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 HP. I detta examensarbete har en skolas hälsofrämjande arbete undersökts. LÄS MER

 4. 4. Att ge stöd till barn som far illa : En litteraturöversikt om erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne Honkonen; Mikaela Seljemo; [2024]
  Nyckelord :Child abuse; child health nurse; maltreatment; neglect; support; Barnhälsovårdssjuksköterska; barnmisshandel; försummelse; misshandel; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: En viktig uppgift för sjuksköterskor inom barnhälsovården är att stödja och följa upp barn mellan 0–5 år gällande hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Barnhälsovården ska förebygga ohälsa hos barn och tidigt uppmärksamma förekomst av problem och sätta in åtgärder för dessa, samt att ge stöd vid förekomst av våld i familjer. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens roll i elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Wadenhammar; Camilla Grennert; [2024]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; hälsofrämjande och förebyggande arbete; specialpedagogens yrkesuppdrag; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om specialpedagogers upplevelse av sin roll i elevhälsoteamet och dess uppdrag. Studien vilar på en kvalitativ ansats där empirin samlats in med hjälp av en intervjuguide för att göra semistrukturerade intervjuer. LÄS MER