BAKTERIER SYNS INTE Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter bärande av multiresistenta bakterier. En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har skapat resistens mot antibiotika. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt problem som leder till att vissa infektioner blir allt svårare att behandla. Problemet har också blivit alltmer omtalat, och det arbetas aktivt för att förhindra fortskridande utveckling. Sjuksköterskor inom alla delar av vården möter patienter som bär på MRB. Det är därför viktigt att undersöka och beskriva hur de upplever att vårda dessa patienter. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som är bärare av multiresistenta bakterier. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes där tre sjuksköterskor från två infektionsavdelningar och tre sjuksköterskor från en medicinsk avdelning deltog. De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med tematisk analys. Resultat: Två övergripande teman identifierades Kunskap är grunden för god vård och Skillnader mellan avdelningar. Det första övergripande temat resulterade i fyra teman, Anpassad vård, Rutiner, Kunskap, och Förebyggande arbete med tillhörande underteman. Det andra övergripande temat resulterade också i fyra teman, Osäkerhet hos andra, En i mängden, Ett extra “moment” och Misstag vid stress. Det framkom att kunskap och rutiner är viktigt för att sjuksköterskorna ska vara trygga med att vårda patienter med MRB, och att individuella utmaningar kan finnas, både hos patienterna och personalen, som påverkar arbetet. Det visades också att kunskapen om MRB har ökat bland personalen vilket kan leda till ett bättre bemötande och personcentrerat arbetssätt. Slutsats: Resultatet visar att kunskap är en förutsättning för god vård och skapar trygghet hos sjuksköterskor i mötet med MRB-bärande patienter. Sjuksköterskor som regelbundet möter och får utbildning kring MRB känner en större trygghet och upplever en mindre arbetsbörda i vårdandet av MRB-bärande patienter. Kunskapen är över lag god hos sjuksköterskorna, och tilliten till basala hygienrutiner hög. I tidskritiska akuta situationer kan rutiner brista.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)