Sökning: "Capm"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade ordet Capm.

 1. 1. ESG Balancing the Books and the Planet: A Quantitative Analysis of Risk-Adjusted Returns in ESG and Traditional Funds

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Benjamin Javidi; Malin Larsson; [2023-08-25]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model CAPM ; Fama-French three-factor model; ESG; Sharpe ratio; OLS Regression Analysis; Modern Portfolio Theory;

  Sammanfattning : The demand for sustainable investment has increased in the last decade. “Environmental, Social and Governance” (ESG) are characteristics within sustainable investment and are commonly considered in private investing. LÄS MER

 2. 2. Kapitalkostnadsberäkning och investeringsbedömning i några dominerande svenska industri- och fastighetsföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Rudy Younan; Isak Kander; [2023]
  Nyckelord :Accounting Rate of Return; ARR; Avkastningskrav; Capital Asset Pricing Model CAPM ; Capital Budgeting; Company Wide Discount Rate; Corporate Discount Rates; Cost of Capital; Cost of Equity; Discount Rate; Hurdle Rate; Hurdle Rate Premium; Internal Rate of Return; Investeringsbedömning; Kalkylränta; Market Risk; Market Risk Premium; Net Present Value NPV ; Payback Method; Payback Time; Profitability Index; Project Specific Discount Rate; Risk-free Rate RRR ; Social Discount Rate; Unique Discount Rate; WACC; WACC Fallacy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av investeringsbedömningen kan inte överbetonas till följd av dess långsiktiga fördelar för företagets giltighet och operativa funktionalitet. Beräkningsmetoder som används för investeringsbedömning bistår med nödvändig kunskap för att underlätta beslutsfattande samt för att skapa sig en tydligare bild över det föreslagna investeringsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
  Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet, en kostnad eller en möjlighet? En kvantitativ studie om relationen mellan riskjusterad avkastning och hållbarhet hos de fem största GICS sektorerna inom euroområdet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Palmkvist; Isac Billing; [2023]
  Nyckelord :ESG; hållbarhet; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Jensens Alfa; Business and Economics;

  Sammanfattning : Relationen mellan hållbarhet och riskjusterad avkastning har intresserat akademiker och investerare länge. Denna uppsats ämnar dels att studera hurvida investerare kan använda hållbarhetsinformation för att öka den riskjusterade avkastningen inom olika sektorer, dels att undersöka om skillnader går att observera sektorer emellan. LÄS MER

 5. 5. KAN AKTIV FONDFÖRVALTNING VARA ETT VÄGVINNANDE KONCEPT? : En analys av den svenska fondmarknaden i tider av ekonomisk osäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Simon Sjöberg; Gustav Larsson Flink; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie så undersöks om aktivt förvaltade fonder presterar bättre än passivt förvaltade fonder i perioder med ekonomisk osäkerhet. Aktiva fonder syftar till att generera överavkastning genom aktiva val av värdepapper och “marknadstiming”, samtidigt som passiva fonder strävar efter att replikera avkastningen hos ett specifikt marknadsindex. LÄS MER