Patienters upplevelser av långvarig behandling med urinkateter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns tre olika former av behandling med urinkateter vilka alla har olika egenskaper och påverkar användaren i olika utsträckning. Urinvägsinfektion är en vanlig komplikation i samband med kateteranvändning och den personliga upplevelsen av behandlingen skiljer sig beroende på vilken typ av urinkateter som används. En ökad förståelse för patienters upplevelser av långvarig behandling med urinkateter kan hjälpa sjuksköterskor att individanpassa information och omvårdnad avseende kateterbehandlingen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av långvarig kateterbehandling i det dagliga livet. Metod: Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt där 11 vetenskapliga artiklar utgör grunden för resultatet. Sökningarna har genomförts i databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: I litteraturöversikten framkom ett antal områden vilka påverkade livet för kateteranvändare. Huvudkategorierna som identifierades var: Betydelsen av informationoch kunskap och Påverkan på individen. Vidare fann vi fem underkategorier: Handhavande, komplikationer, sexualitet, kroppsuppfattning och självbild, självständighet och dagliga aktiviteter. Slutsats: Kateteranvändande patienter önskar tydligare information kring kateteranvändande. Ökad kunskap och informationsnivå sågs stärka patienternas självkänsla och möjligheten att leva ett mer självständigt liv. För att säkerställa att patienternas frågor och behov tillgodoses krävs att sjuksköterskorna känner sig trygga och kompetenta i dessa avseenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)