Sökning: "Tillit vård"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden Tillit vård.

 1. 1. MÖTET MED KLIENTEN : En kvalitativ studie som undersöker familjebehandlares och socialsekreterares professionella möte med klienter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fanny Fägersten; Elsa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Personal treatment; relationship building; role conflicts; social workers; clients; Bemötande; relationsskapande; rollkonflikter; socialsekreterare; familjebehandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares och familjebehandlares professionella möte med klienter. Det professionella mötet studeras och analyseras i studien utifrån tre huvudteman: bemötande, allians- och relationsskapande samt rollkonflikter. LÄS MER

 2. 2. "Du ska opereras inom 24 timmar" : En intervjustudie om patientens upplevelse av att vänta på en akut operation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nicole Baldemark; Frida Eriksson; [2020]
  Nyckelord :operation; information; oro; väntan; upplevelse; preoperativ; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande i väntan på operation. För att lindra denna oro har vårdpersonalen stor betydelse och vikten av information är avgörande. Denna studie syftar till att undersöka patienters upplevelse av att vänta på en akut operation inom 24 timmar. LÄS MER

 3. 3. ”Hur ska vi lyckas med att sätta rötter i det nya?” : En kvalitativ studie om kirunabors upplevelser av den pågående stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tova Jenssen Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Kiruna; urban transformation; change; future and globalization; Kiruna; stadsomvandling; förändring; framtid och globalisering;

  Sammanfattning : Kiruna har alltid varit förknippad med gruvbrytningen som sker under jorden i gruvan. Den malmkropp som järnmalmen bryts ifrån har en lutning in under Kirunas nuvarande stadskärna. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av delaktighet i rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Therese Nordlund; Katarina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; experience; forensic psychiatric care; relations; trust; communication; recovery; person-centered care; qualitative content analysis; Delaktighet; upplevelse; rättspsykiatrisk vård; relationer; tillit; kommunikation; återhämtning; personcentrerad vård; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att ökad delaktighet leder till en högre vårdkvalitet, men studier visar på brister i patientdelaktigheten. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet inom rättspsykiatrisk heldygnsvård. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kewan Jabbarian Dezgir; Omid Soltani; [2020]
  Nyckelord :Våld; patriarkat; vanmakt; konsekvenser; hjälp; stöd;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien grundas i intervjuer från socialsekreterare som arbetar inom stöd och skydd mot våld i nära relationer. Syftet med studien är att undersöka de sociala sekreterarnas perspektiv på de negativa konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. LÄS MER