Sökning: "Tillit vård"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade orden Tillit vård.

 1. 1. Tvångsåtgärd. Patienters upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :David Borgenstam; Emil Provoost; [2022]
  Nyckelord :autonomi; erfarenhet; mellanmänskliga relationer; psykologiskt obehag; tvångsmedel; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den psykiatriska vården finns det ibland behov av tvångsåtgärdersom direkt strider mot patientens autonomi och rättigheter.Syfte: Syftet är att lyfta fram och presentera erfarenheter och upplevelser hospatienter som utsatts för tvångsåtgärder under sin vistelse inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. Får jag lov att komma in? : När patientens hem blir sjuksköterskans arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Natalie Bergman; AnnaKarin Wilkinson; [2022]
  Nyckelord :psykiatri; psykiatrisk hemsjukvård; livsvärld; hälsa; psykisk hälsa; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans arbetsmiljö; socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem såväl som ett stort lidande för den enskilda individen. Många som lider av långvarig psykisk ohälsa är i behov av hemsjukvård där sjuksköterskan har en viktig roll i att vårda och stötta patienten till hälsa. LÄS MER

 3. 3. "Kvinnor ska få välja var de vill föda sina barn" : - En intervjustudie om kvinnors motiv och erfarenheter av att föda i det egna hemmet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Enström; [2022]
  Nyckelord :Experiences; home birth; interview study; midwife; person centered care; self- determination; qualitative content analysis; unequal care.; Barnmorska; hemförlossning; intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys; ojämlik vård; personcentrerad vård; självbestämmande; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet planerade hemförlossningar i Sverige ligger idag på runt 100 per år. Kvinnor som har genomgått en hemförlossning upplever starka känslor av autonomi och tillit till sina kroppar och sin förmåga att föda barn. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet : Enlitteraturstudie ur ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Katarina Savic; Marjam Sattar; [2022]
  Nyckelord :Experience; Home; Home health care; Next of Kin; Nurse; Palliative care; Hemmet; Hemsjukvård; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges allt mer i patientens hem och ska ske utifrån de fyra hörnstenarna. De fyra hörnstenarna innebär symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd. Sjuksköterskan har en stor roll inom den palliativa vården och ska arbeta utifrån det palliativa förhållningssättet. LÄS MER

 5. 5. Första linjens chefers erfarenheter av att arbeta i en organisation med tillitsbaserad styrning och ledning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Tu; Johanna Wickstrand; [2022]
  Nyckelord :daglig verksamhet; första linjens chefer; intervjustudie; implementering; ledarskap; tillit; tillitsbaserad styrning och ledning.;

  Sammanfattning : Offentliga organisationer som har samhällsuppdraget inom vård- och omsorg behöver vara i ständig utveckling. Detta skapar ett förändrings- och implementeringsbehov inom offentliga verksamheter. LÄS MER