Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrelsens skyldigheter vid kapitalbrist : en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Pigg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aktivering av utvecklingsutgifter i den svenska mjukvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mina Hakimi; Markus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Capitalizing; development expenditures; earnings management; expensing; K3; Positive Accounting Theory PAT ; software; Aktivering; earnings management; K3; kostnadsföring; mjukvara; positiv redovisningsteori PAT ; utvecklingsutgifter;

  Sammanfattning : Statistik visar att svenska företag avsätter allt mer arbetstid för utveckling av mjukvara. De företag som följer huvudregelverket K3 har en valmöjlighet att antingen aktivera eller kostnadsföra denna typ av utvecklingsutgifter. LÄS MER

 4. 4. PE-företags styrelsetillsättning i portföljbolag : En komparativ studie mellan större och mindre PE-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bartholf; Jonas Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Private equity; PE; Board of directors; Agency theory; Corporate governance; Private equity; PE; Styrelse; Agentteori; Bolagsstyrning;

  Sammanfattning : PE-industrin kretsade vid sin uppkomst kring financial engineering och leveraged buyouts. Med tiden har fokus skiftats till bolagsstyrningen som tillämpas genom portföljbolagens styrelser – governance engineering. LÄS MER

 5. 5. Målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar : En undersökning om en målbolagsstyrelses uttalande kring ett offentligt uppköpserbjudande kan medföra skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adis Kalakovic; [2023]
  Nyckelord :Målbolag; skadeståndsansvar; takeover; uttalande; styrelse; aktiemarknad; offentligt uppköpserbjudande; LUA; LOU; TOR; takeover-regler; ABL; vårdslös; culpa; kollektiv gestor; självreglering; Ekelöf; rättsdogmatik; lagtolkning; lojalitetsplikt; aktieägarnas intresse; sysslomän; syssloman; ansvarsgrund;

  Sammanfattning : The stock market has proven to offer satisfactory means of raising capital for public companies. One behaviour that rather frequently can be observed is that companies on the stock market are becoming the subject of so-called takeover-offers. LÄS MER