Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. Off-Grid Solar Energy and Its Impacts on Rural Livelihoods : A Case Study on Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Nike Dahlqvist; Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :ff-grid energy; rural electrification; sustainable Development; Livelihood; Solar Energy; Tanzania.;

  Sammanfattning : Energy poverty and lack of access to electricity is a global problem which is recognised in the sustainable development goal 7. Today 1.2 billion people live without access to electricity and most of them are situated in Sub-Saharan Africa where biomass still constitutes the main source of energy. LÄS MER

 2. 2. Kreativ kontext för lyckad tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Månsson; Samuel Spjut; Erik Wictorin; [2019]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Innovation; Ledarskap; Kultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för riskerna vid en planerad organisationsförändring gällande effekterna på medarbetarnas kreativitet, samt att lyfta möjliga motmedel mot de oönskade konsekvenserna.... LÄS MER

 3. 3. Finns det en kamp mellan civilisationer? En teoriprövande studie av Samuel P. Huntingtons teori The clash of civilizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Roger Kwiatkowski; Jad Hajj; [2019]
  Nyckelord :Clash of civilization; teori; konflikter; demokrati; kultur; civilisationer; UDCP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att finna empiriskt stöd till The clash of civilization ifall det finns ett samband med teorin och konflikter i världen. Studien har begränsat sig till att undersöka statsbaserade konflikter genom att använda Uppsala Conflict Data Program. LÄS MER

 4. 4. AKTÖRERS INVERKAN PÅ DEMOKRATISERINGSPROCESSER En komparativ studie om demokratiseringsprocesserna i Tjeckoslovakien och Kroatien

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Johansson; Adam Neuman; [2019]
  Nyckelord :Czechoslovakia; Croatia; political actors; Huntington; democratization; transition;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine in which way political actors affected the outcome of democratizations during the Third Wave of Democracy. Due to the variety of cases concerning democratization in the 20th century there have been a lot of different outcomes and explanations regarding the contributing aspects of the transition from authoritarian rule. LÄS MER

 5. 5. ”Det råder kunskapsbrist kring 5:2 på vår arbetsplats” : -En kvalitativ studie om barn- och familjehemshandläggares resonemang gällande begränsning och förbud av familjehem enligt Socialtjänstlagen kapitel 5. 2§.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Samuel Kandalin; Cooper Marisu; [2019]
  Nyckelord :Social services; fostercare; fosterparents; limitation; prohibition; placementbreakdowns; street-level bureaucracy; Socialtjänsten; familjehemsvård; begränsning; förbud; sammanbrott; missförhållande; familjehemsföräldrar; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : The aim of this study is to enhance the understanding of the possibilities and limitations of using the swedish law; SoL 5 kap. 2 §, among child- welfare workers and social workers within foster- care. The purpose of this law is to be able to prohibid or limitate inadequate foster-homes from taking care of foster-children. LÄS MER