Sökning: "prov"

Visar resultat 1 - 5 av 1580 uppsatser innehållade ordet prov.

 1. 1. Storbankernas Svar på Digitaliseringen - Hur traditionella storbanker arbetat med digitalisering på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Al Saadie; Joel Perkhed; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med syfte att utforska hur svenska traditionella storbanker har anpassat sig till digitaliseringen har en kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats, där både respondenter med erfarenhet inom bankindustrin har intervjuats, och insamling av dokumentdata, främst i form av årsrapporter, har analyserats. Materialet har tolkats utifrån teoretisk bakgrund i dynamiska förmågor som syftar till att förstå hur en organisation kan anpassa sig till förändring. LÄS MER

 2. 2. Synliggör distansundervisning att pojkar curlas? : En undersökning av sambandet mellan etableringen av svensk distansundervisning och utvecklingen mellan flickors och pojkars inrapporterade betygspoäng på de obligatoriska nationella proven i gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marica Wennman; Sofia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Difference-in-Difference-in-Differences; Distansundervisning; Flickor; Genomsnittsbetyg; Könssegregation; Obligatoriska nationella prov; Pojkar; Underkända betyg; Welchs approximation;

  Sammanfattning : Vilka är effekterna av klassrummens digitala anpassningar i händelserna av en pandemi? Covid-19 har globalt sedan slutet av 2019 i olika omfattning och takt påverkat världsekonomin, den sociala mobiliteten och för Sverige likt många andra länder även skolbänken. Som ett led i stegen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som syftar till att motverka smittspridningen har klassrumsundervisning på riksnivå avlösts av olika hybrider av distansundervisning. LÄS MER

 3. 3. Det nationella provet – stödjande eller styrande? : En kvalitativ studie om det nationella provets betydelse för elevers kursbetyg i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Casper Björnlund; Isabella Törmänen; [2022]
  Nyckelord :Matematik; nationella prov; bedömning; betygssättning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilken betydelse det nationella provet i matematik har vid betygssättning. Detta undersöktes med en intervjustudie där fyra verksamma lärare som undervisade i matematik på gymnasiet deltog. LÄS MER

 4. 4. Mikrokulturer i tre matematiklärares klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Mikael Bergman; [2022]
  Nyckelord :Mathematics education; micro cultures; Scaffolding; development zones.; Matematikundervisning; mikrokulturer; Scaffolding; utvecklingszoner.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med studien var att undersöka hur mikrokulturer i klassrum påverkar elevernas resultat inom matematik. I denna studie observerades och intervjuades tre lärare kring deras undervisningsmetoder och användning av extra resurser.  I studien framkom att de tre lärarna hade flera olikheter i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Det muntliga anförandet i gymnasieskolan : En kvalitativ studie av elevers retoriska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ebba Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Retorik; retoriska funktioner; muntligt anförande; språkutveckling; nationella prov;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks gymnasieelevers retoriska utveckling mellan kurserna svenska 1 och svenska 3. Syftet med studien är att få en inblick i huruvida det sker en retorisk och språklig utveckling under gymnasieåren. LÄS MER