Sökning: "SFG"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet SFG.

 1. 1. MEDBORGAREN I KOMMUNENS KOMMUNIKATIONSPOLICY En jämförelse mellan tio kommuner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Peter Häggbom Norrby; [2018-01-15]
  Nyckelord :Kommunikation; organisationskommunikation; kommunikationspolicy; dialog; delaktighet; inflytande; medskapande; målgrupp; invånare; medborgare; allmänhet; offentlig sektor; myndighet; systemisk-funktionell grammatik; SFG;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the communication policies of the municipalities in Sweden and to test the significance of the hypothesis that municipalities that score a high point in an index on citizen participation more often mention and position their citizens as agents, subjects, active, first position participants or responsible in the course of events or activities that the communication policy texts include them in.Following questions were asked:What position are citizens assigned?What activities are citizens included in?How do the municipalities denominate citizens? The theories were meant to give perspectives on and describe the content of the communication polices of the municipalities. LÄS MER

 2. 2. Modalitetsmarkörer - "det handlar om att ta språket i besittning" : En studie av gymnasieelevers användning och lärares erfarenheter av modalitetsmarkörer i skrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Shang Ali; Elin Gerdin; [2018]
  Nyckelord :modalitetsmarkörer; modalitet; modala hjälpverb; interpersonella adverbial; modalitetsmetaforer; systemisk-funktionell grammatik; SFG; språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön; elevers skrivande;

  Sammanfattning : Att undersöka elevlösningar och att ta del av verksamma gymnasielärares erfarenheter rörande elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift ger en bild av kvinnliga och manliga gymnasieelevers hållningar gentemot satsers innehåll och eventuella likheter och skillnader skribenterna emellan. Föreliggande studies huvudsyfte är att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Drömkandidaten : En kritisk diskursanalys om hur den ideale sökande konstrueras i platsannonser inom bygg- och fastighetssektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Ida Åström; [2018]
  Nyckelord :advertising; discourse analysis; real estate sector; construction sector; gender coding; modality; job advertisement; SFG; systemic functional linguistics; annonsering; diskursanalys; fastighetssektorn; byggsektorn; könskodning; modalitet; platsannons; SFG; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how an ideal job applicant is described when searching real estate janitors and real estate managers in job advertising using a Swedish linguistic perspective. This is achieved by looking at how the model reader is constructed i.e. LÄS MER

 4. 4. Från teoretisk reflektion till reflekterande praktik - En modalitetsanalys av lärarstudenters förhållningssätt till begreppet och ämnet bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Niklas Ek; [2018]
  Nyckelord :modalitet; SFL; SFG; longitudinell.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om lärarstudenterna har förändrat sitt förhållningssätt till begreppet och ämnet bedömning, och hur detta i så fall tar sig uttryck och avspeglas i deras språk. Tre forskningsfrågor formulerades utifrån detta syfte som hur studenterna talar om bedömning, vilka modalitetsuttryck de använder i förhållande till begreppet och ämnet bedömning och om där finns en förändring i användandet av modalitetsuttryck, i förhållande till begreppet och ämnet bedömning, över tid och hur den i så fall tar sig till uttryck. LÄS MER

 5. 5. "Min pil tränger djupt in i hans hals" : En systemisk-funktionell grammatisk analys ur ett genusperspektiv av Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen (2012)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alma Kongo; [2018]
  Nyckelord :The Hunger Games; fiction; systemic functional grammar; SFG; gender; doing of gender; gender theory; Hungerspelen; skönlitteratur; systemisk-funktionell grammatik; SFG; genus; görande av genus; genusteori;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera hur grammatiska konstruktioner av Katniss, Gale, Prim, Cinna, Rue, Peeta, och Haymitch i Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen (2012) kan bidra till karaktärernas görande av manligt eller kvinnligt genus. Frågeställningen som ska besvaras är på vilket sätt framställs Katniss och de sex andra utvalda karaktärerna grammatiskt utifrån den systemisk-funktionella grammatikens transitivitetssystem processer och deltagare? Och på vilket sätt kan framställningen tolkas ur ett genusperspektiv? Genom att analysera sex utvalda delar ur boken med systemisk-funktionell grammatiks transitivitetssystem och se till processer och deltagare gjordes en grammatisk analys. LÄS MER