Sökning: "SFG"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet SFG.

 1. 1. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 2. 2. “En gång fanns en liten pojke. Han var 17 år.” : Hur elever i årskurs 3 beskriver karaktärer och miljö i berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Hedenberg; Hava Nurula; [2021]
  Nyckelord :berättande texter; textanalys; systemisk-funktionell grammatik; ordklasser; beskrivningar; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever gör beskrivningar i sina berättande texter och vad dessa beskrivningar ger läsaren för någon information. Syftet är även att ta reda på vilken ordklass de främst använder sig av för att göra beskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Kan jag tjänstgöra om jag har barn? : En multimodal studie om hur Försvarsmaktens jämställdhetssatsning år 2015–2018 kom till uttryck i reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Matilda Hofling; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; equality; advertising; stereotypes; multimodality; sociosemiotics; systemic functional grammar; linguistics; communication.; Försvarsmakten; jämställdhet; reklam; stereotyper; multimodalitet; sociosemiotik; systematisk-funktionell grammatik; lingvistik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur myndigheten Försvarsmaktens jämställdhetssatsning mellan åren 2015 och 2018 visuellt och språkligt kom till uttryck i två reklamkampanjer som lanserades under samma tidsperiod. Studien vill även ge ökad förståelse för hur bild och text samspelar i reklam som ämnar bidra till ökad jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs flickor och pojkar i en läsebok  -en ideationell textanalys om hur könsnormer uttrycks i en svensk läsebok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Brinkner; Madelene Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Kön; Genus; Normer; Stereotyper; Läsebok; Transitivitetsanalys; Ideationell analys; Textanalys; SFG;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att genom en transitivitetsanalys granska en läsebok för åk. 4–6 ur ett genusperspektiv för att uppmärksamma hur könsnormer konstrueras och reproduceras i texten samt hur den förhåller sig till Lgr11. Läseboken analyseras utifrån hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs. LÄS MER

 5. 5. Pilotstrejken : En kvalitativ textanalys av SAS kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Tova Skeholt Röhne; [2020]
  Nyckelord :SAS; Crisis communication; image repair theory; SFL; SAS; Kriskommunikation; imagereperation; SFG;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ textanalys av SAS kriskommunikation under pilotstrejken 2019. Materialet för studien är fyra pressmeddelanden som SAS publicerar på sin hemsida angående pilotstrejken. LÄS MER