Sökning: "våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet våldtäkt.

 1. 1. #Våldtäkt - En kvantitativ studie om Dagens Nyheters våldtäktsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Edwards; Anton Lorentzson; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is a continuation of a well-known study, “Riktig våldtäkt”, published by the ethnologist David Sandberg in 2003. Sandberg made a content quantitative analysis of the reporting of rape by the largest Swedish newspaper, Dagens Nyheter, during the years 2001- 2002. LÄS MER

 2. 2. Flera personers deltagande i våldtäkt : En analys av den straffrättsliga rollfördelningen vid våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sidi Fjellström; [2019]
  Nyckelord :Rape; aggravated rape; participation in crime; co-perpetation; perpetation; complicity; Våldtäkt; grov våldtäkt; medverkan; medhjälp; gärningsmannaskap; medgärningsmannaskap; egenhändigt brott; fleras deltagande i brott; medverkansobjekt;

  Sammanfattning : Våldtäktsbrottet var år 2018 föremål för en omfattande reform. Det avgörande är numera om den sexuella handlingen har genomförts med någon som inte deltar frivilligt. LÄS MER

 3. 3. Vad är ett frivilligt deltagande? - En utredning om våldtäktslagstiftningens frivillighetsrekvisit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Danielsen; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; våldtäkt; frivillighet; frivilligt deltagande; samtyckeslagen; rape law; voluntary participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den nya våldtäktslagstiftningen med fokus på frivilligt deltagande. Syftet är att utreda vad ett frivilligt deltagande är och hur rekvisitet ska förstås. Lagstiftningen granskas kritiskt och arbetet ifrågasätter avsaknaden av ett absolut krav på frivillighetsrekvisitet. LÄS MER

 4. 4. Han var förvirrad och hade svårt att förstå eftersom hon samtidigt sa nej och grät

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Freja Skagerfält; Madeleine Hall; [2019]
  Nyckelord :våldtäkt; samtycke; frivillighet; gärningsman; målsägande; genus; kön; makt;

  Sammanfattning : Skagerfält, F & Hall, M.” He was confused and had a hard time understanding because she at the same time said no and cried.” A critical discourse analysis on the construction of women in rape judgments. Degree project in Social Work 15/30 credits. LÄS MER

 5. 5. Kan det vara vem som helst? : En kvalitativ studie om socionomstudenters uppfattningar om våldtäkt, offer och förövare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Björklund; Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :rape; victims; perpetrator; social work student; perception; gender; våldtäkt; offer; förövare; socionomstudent; uppfattning; kön;

  Sammanfattning : Våldtäkt är ett utbrett globalt problem som påverkar på individ- och samhällsnivå. Utifrån detta har syftet med denna studie varit att belysa och få en djupare förståelse för hur socionomstudenter uppfattar våldtäkt, offer- och förövarskap samt hur detta är kopplat till kön. LÄS MER