Sökning: "våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet våldtäkt.

 1. 1. En hovrätts bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsdomar år 2017 & 2021 : En innehållsanalytisk studie med utgångspunkt i det ideala offret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sara Bäckman-Mårdh; Annika Belestam; [2022]
  Nyckelord :rape; victimology; the ideal victim; reliability; credibility; våldtäkt; viktimologi; ideala offret; tillförlitlighet; trovärdighet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how a plaintiff's story is valued in rape convictions and to see what could affect the credibility and reliability of the plaintiff and defendant. The study used 40 rape convictions from Svea Hovrätt distributed between 2017 and 2021, which were read through several times based on content analysis. LÄS MER

 2. 2. Hot och faror i nattklubbsmiljö : Unga kvinnors upplevelser kring säkerhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Hotti; Simone Ytterholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige faller fler kvinnor än män offer för sexualbrott. Detta avspeglas på nattklubbslivet där kvinnor får utstå hot och faror som neddrogning och våldtäkt. Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors uppfattningar om och agerande för sin säkerhet i nattklubbsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. ”Hon får skylla sig själv” : En kvalitativ undersökning om hur kvinnan framställs i våldtäktsdomar utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Lejla Velic; [2022]
  Nyckelord :Sex; gender; gender systems; sexual violence; rape; rape convictions; Kön; genus; genussystem; sexuellt våld; våldtäkt; våldtäktsdomar;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ undersökning av hur kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld framställs i våldtäktsdomar utifrån ett genusperspektiv. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är; - Hur framställs kvinnor som blivit offer för våldtäkt i domar utifrån ett genusperspektiv?- Hur beskriver männen som blivit dömda för våldtäkt relationen mellan könen i domen utifrån ett genusperspektiv? Den teoretiska ramen utgår ifrån Hirdmans genussystem, samt radikalfeminismen perspektiv på sexuellt våld. LÄS MER

 4. 4. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 5. 5. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER