Sökning: "våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade ordet våldtäkt.

 1. 1. Grov oaktsamhet och sexsomni – En undersökning av om det straffrättsliga ansvaret för en tilltalad med känd sexsomni bör utvidgas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alessia Todaro Zander; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; oaktsam våldtäkt; sexsomni; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsåtsinvändningen om sexsomni har på senare år blivit alltmer förekommande på straffrättens område. Invändningen innebär att den tilltalade gör gällande att den sexuella handlingen som hen står åtalad för har företagits i sömnen och att uppsåt därmed saknats. LÄS MER

 2. 2. "Då talar vi inte om våldtäkt." : En analys av kvinnors våldtäkter mot män i Glappet och Sebbe sa nej

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Lynne; [2023]
  Nyckelord :youth literature; male rape; female on male rape; raped men; rape narratives; Christina Herrström; Niclas Christoffer.; ungdomslitteratur; kvinnors våldtäkter av män; våldtagna män; våldtäktsnarrativ; Christina Herrström; Niclas Christoffer.;

  Sammanfattning : The aim for this thesis was to investigate how the rape narratives, where men are raped by women, are portrayed in Swedish youth literature to be able to discover whether the discourse of rape has been subjected to change over time. This is done through a comparative analysis of the male victims, the female perpetrators and how power structures determine the credibility of the victims in Glappet (1998) by Christina Herrström and Sebbe sa nej (2019) by Niclas Christoffer. LÄS MER

 3. 3. Stödbevisning i våldtäktsmål – ett indirekt krav?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vera Ermanno Fäldner; [2023]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; bevisvärdering; stödbevisning; våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to current Swedish law, the court shall be free to examine the evidence adduced. It must therefore be possible for the court to consider a course of events established beyond reasonable doubt based solely on the injured party’s testimony. LÄS MER

 4. 4. Män och våldtäktsmyter : En scoping review om mäns attityder till våldtäkt och förändring genom utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Pihlsgård; Fanny Wallin; [2023]
  Nyckelord :Rape myths; attitudes; rape; gender theory; Våldtäktsmyter; attityder; våldtäkt; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: Rape is a wide-spread problem which incuse society. Rape leads to negative physical, mental, and social consequences for victims. LÄS MER

 5. 5. Definitionens makt : En diskurspsykologisk analys om barnperspektivets betydelse för utfallet i rättssalen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pernilla Löfling; [2023]
  Nyckelord :Våldtäkt mot barn; barnperspektivet; barn i rättsprocess;

  Sammanfattning : Den som har blivit utnyttjad, skadad och kränkt av en annan människa har rätt till juridisk rättvisa (Carlsson, 2004). Detta innebär att varje individ skall kunna få återupprättelse eller gottgörelse i juridisk mening, det som gjorts fel mot henne ska rättas till. LÄS MER