Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 1. Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Jensen Wennberg; [2018]
  Nyckelord :Rainwater harvesting; Stormwater management; Water supply; Sustainability.;

  Sammanfattning : The thesis address the field of stormwater management. With a changing climate, the field of stormwater management much like many other fields will need to incorporate sustainable development if overall sustainability is to be reached. LÄS MER

 2. 2. Lithium-ion Batteries in Electric Vehicles : Sustainable to what extent?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Anton Persson; Daniel Öman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing environmental laws and regulations regarding emissions and air and water pollution in the transport sector. These laws and regulations combined with the limitation of oil as a natural resource have contributed to research regarding alternative fuels for vehicles. LÄS MER

 3. 3. Gröna tak i Karlstad : Potentialen och effekterna av att implementera gröna tak

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Henningsson; Cassandra Larsson; [2018]
  Nyckelord :gröna tak; sedumtak; dagvattenhantering; översvämningar;

  Sammanfattning : Jordens befolkning ökar successivt vilket ställer krav på att fler bostäder upprättas, följden av detta blir att naturliga grönytor i städer ersätts med hårda ytor och den gröna infrastrukturen behöver återinföras. Urbaniserade områden bidrar därför till miljöproblem och klimatförändringar med katastrofala följder som extrema väder, ökat vattenstånd samt översvämningar. LÄS MER

 4. 4. Ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erika Montelius; Pavlovic Marija; [2018]
  Nyckelord :Compensation; water protection; water supply; Ersättning; vattenskyddsområde; vattentäkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, specifikt vattenskyddsområden. LÄS MER

 5. 5. Nuvarande utbredning och framtida spridningsrisker av arsenik i grundvattenakviferen i Hjältevad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Pöllä; [2018]
  Nyckelord :Arsenic; arsenic mobility; contaminated soil; partition coefficients; ArcMap; leaching tests; impregnation plants; Arsenik; arseniks mobilitet; förorenad mark; fördelningskoefficienter; ArcMap; lakförsök; impregneringsanläggningar;

  Sammanfattning : Arsenik är en naturligt förekommande halvmetall som orsakar stora hälsoproblem genom exponering t.ex. via dricksvatten. På grund av arseniks negativa effekter på människors hälsa sänktes den tillåtna gränsen i dricksvatten från 50 μg/l till 10 μg/l 2003 av WHO. LÄS MER