Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 1. Checklista för multifunktionella våtmarker för spillvattenrening och fågelliv : Fallstudie Stenhammar/Tallholmen, Flen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Adam Engström Svanberg; [2022]
  Nyckelord :Treatment wetlands; birds; nutrient retention; biodiversity; Spillvattenvåtmarker; fåglar; näringsretention; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Spillvattenvåtmarker är vattenmiljöer skapade i syfte att avskilja näringsämnen ur spillvatten från avloppsreningsverk med hjälp av naturliga nedbrytningsprocesser. Anläggningarna bidrar till att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar till våra sjöar och hav samtidigt som de skapar mervärden som ökad biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. Fibersläpp, vattenavvisning och färgändring hos textilier före och efter en simulerad åldring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filippa Ottosson Geete; Tilda Larsson; Kajsa Jansson; [2022]
  Nyckelord :microfiber; microplastic; fiber shedding; simulated ageing; simulated aging; ageing; polyester; piece dyed; solution dyed; mikrofiber; mikroplast; fibersläpp; simulerad åldring; åldring; polyester; spinnfärgning; styckfärgning;

  Sammanfattning : Mikrofibersläpp vid tvätt lyfts ständigt som ett återkommande problem eftersom de små fragmenten leds ut i vattendragen och påverkar miljön negativt. Mängden mikroplaster är svåra att se och mäta vid endast visuell antydan. LÄS MER

 3. 3. Greening the Supply Chain in a modified EMS increases Customer's Satisfaction: : (Considering Life Cycle Perspective Combined with Design and Development in ISO 14001)

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Amani Abdalla Bakheit; [2021]
  Nyckelord :Environmental System- Green Supply Chain- Management-ISO 14001-Design and Development -Life Cycle Perspective- Key Performance Indicator- Management-Customer s Satisfaction;

  Sammanfattning :  The green supply chain concept occurs to mitigate environmental degradations and controlair, water and waste pollution through the adoption of green practices in manufacturing andbusiness operations. The essential ideology behind green concept is to enhance environmental sustainability. LÄS MER

 4. 4. Preskription eller ett preskriptionsundantag? - En utredning om 10 kap. 8 § miljöbalken och dess tillämpning på det solidariska ansvaret för föroreningsskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ina Laurell; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; miljörätt; preskriptionsundantag; regressfordran; avhjälpandeansvar; ansvar för avhjälpande; efterbehandlingsansvar; föroreningsskada; föroreningsskador.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föroreningar av mark- och vattenområden, så kallade föroreningsskador, medför i regel höga kostnader att avhjälpa. För att undvika att kostnaden belastar statsbudgeten har ett avhjälpandeansvar införts i 10 kap. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER