Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 1. Greening the Supply Chain in a modified EMS increases Customer's Satisfaction: : (Considering Life Cycle Perspective Combined with Design and Development in ISO 14001)

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Amani Abdalla Bakheit; [2021]
  Nyckelord :Environmental System- Green Supply Chain- Management-ISO 14001-Design and Development -Life Cycle Perspective- Key Performance Indicator- Management-Customer s Satisfaction;

  Sammanfattning :  The green supply chain concept occurs to mitigate environmental degradations and controlair, water and waste pollution through the adoption of green practices in manufacturing andbusiness operations. The essential ideology behind green concept is to enhance environmental sustainability. LÄS MER

 2. 2. Preskription eller ett preskriptionsundantag? - En utredning om 10 kap. 8 § miljöbalken och dess tillämpning på det solidariska ansvaret för föroreningsskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ina Laurell; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; miljörätt; preskriptionsundantag; regressfordran; avhjälpandeansvar; ansvar för avhjälpande; efterbehandlingsansvar; föroreningsskada; föroreningsskador.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föroreningar av mark- och vattenområden, så kallade föroreningsskador, medför i regel höga kostnader att avhjälpa. För att undvika att kostnaden belastar statsbudgeten har ett avhjälpandeansvar införts i 10 kap. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER

 4. 4. Household air pollution exposure in sub-Saharan Africa and assessment of disease burden attributable to risk factor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Festina Balidemaj; [2020]
  Nyckelord :Air pollution; household air pollution; burden of disease; acute lower respiratory infection; chronic obstructive pulmonary disease; ischemic heart disease; lung cancer; stroke; sub-Saharan Africa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : BACKGROUND: One of the major environmental threats to human health is air pollution. It contributes to premature deaths of millions of people worldwide. Air quality issues are growing exponentially in developing countries (West et al. 2016). LÄS MER

 5. 5. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ylva Granberg; [2019]
  Nyckelord :flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Sammanfattning : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. LÄS MER