Sökning: "kortsiktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet kortsiktighet.

 1. 1. Riktade statsbidrag – från styrning till hanteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Petersson; Sara Westerberg; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; hanteringsprocess; kommun; statlig styrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det kommunala självstyret begränsas genom styrning av staten. Detta görs bland annat med hjälp av riktade statsbidrag som har ökat i omfattning sedan 90-talet. Bidragen skapar osäkerhet och ett flertal problem för kommunerna. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem baserat på kundnöjdhet : En fallstudie på en organisation inom bank- och försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Felicia Bergström Kvidén; Isabella Martinsdottir; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; incentive system; employee; case study; qualitative method; Kundnöjdhet; belöningssystem; medarbetare; fallstudie; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Kundnöjdhet är ett icke-finansiellt prestationsmått. Det kan kopplas till ett belöningssystem för att motivera och vägleda medarbetare samt främja en ökad ansträngning att skapa nöjdare kunder. Ytterligare forskning behövs kring vad som talar för respektive mot att denna koppling fungerar för att motivera medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Långsiktigt sparande hos Generation Y : Hur beteendefinansiella faktorer, finansiellbildning samt demografiska faktorer samvarierarmed svenska Generation Y:s långsiktiga sparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Busk; Lina Wing; [2020]
  Nyckelord :Behavioural finance; Generation Y; long-term savings; retirement savings; rationality; Life-cycle hypothesis; Beteendefinans; Generation Y; långsiktigt sparande; pensionssparande; rationalitet; Livscykelhypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generation Y riskerar få en lägre pension i framtiden än de som går i pensionidag. För att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard krävs därför att de själva tar stortansvar för sitt pensionssparande. LÄS MER

 4. 4. Är hållbarhet viktigare än försäljning? : En kvalitativ studie om varför företag väljer att avstå från Black Friday

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amy Berglund; Julia Lindgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens befolkning fortsätter att öka vilket även resulterar i konsumtionsökning. Samhällets ekonomi har även visat sig inte längre vara hållbar eftersom det endast fokuserar på att utvinna resurser, producera och konsumera för att till slut bara bli kvitt avfallet. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER