Sökning: "Risk Management"

Visar resultat 1 - 5 av 3107 uppsatser innehållade orden Risk Management.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Värkstimulering med oxytocin : En granskning av PM från Sveriges samtliga förlossningskliniker

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amelie Berg; Karin Striegel; [2020]
  Nyckelord :clinical guidelines memorandums; AGREE II; Natclinical guidelines memorandums; AGREE II; National Medical Indication; midwife; patient security; equal care; kliniska riktlinjer PM; Nationella Medicinska Indikationer; AGREE II; barnmorskor; patientsäkerhet; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns 45 förlossningskliniker. Varje klinik har egna PM/riktlinjer för olika tillstånd och omhändertagande. De är framtagna för att underlätta arbetet och främja jämlik vård. Det finns både risker med att ge oxytocin och att avstå från det. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors arbetsrelaterade stress ur ett patientsäkerhetsperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Modig; Isabelle Singborn; [2020]
  Nyckelord :A literature review; inpatient; nurse; patient safety; work-related stress; Arbetsrelaterad stress; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete inriktas idag på att bidra med god och säker vård till alla patienter. Sjuksköterskan har det högsta omvårdnadsansvaret och ska skydda patienterna från onödigt lidande. Att arbeta evidensbaserat och personcentrerat i samråd med patienten bidrar till god och säker vård. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av tillit efter New Public Management : Tillit till skolsektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linus Walterud; [2020]
  Nyckelord :Tillit; skolsektorn; New Public Management; Luhmann; Rothstein;

  Sammanfattning : This study aims to examine if and how New Public Management have affected trust between citizen and the schooling system in Sweden, and how we can understand New Public Managements effects upon trust. The study uses statistical data from national surveys (SOM-institute) to analyze how trust towards the schooling system has evolved over the years 1986-2000. LÄS MER

 5. 5. Simulation-Based Portfolio Optimization with Coherent Distortion Risk Measures

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Prastorfer; [2020]
  Nyckelord :Risk Management; Portfolio Optimization; Conditional Value-at-Risk; Coherent Distortion Riks Measures; Elliptical Distribution; GARCH model; Normal Copulas; Extreme Value Theory; Risk Contributions; Riskhantering; Portföljoptimering; Conditional Value-at-Risk; Koherenta distortionsriskmått; Elliptiska fördelningar; GARCH modeller; Normal-copula; Extremvärdes teori; Riskbidrag;

  Sammanfattning : This master's thesis studies portfolio optimization using linear programming algorithms. The contribution of this thesis is an extension of the convex framework for portfolio optimization with Conditional Value-at-Risk, introduced by Rockafeller and Uryasev. LÄS MER