Sökning: "betesmark"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet betesmark.

 1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
  Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Är ekologiska marker värdefulla?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Sammanfattning : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. LÄS MER

 3. 3. Vindkraft som ett socialekologiskt fix : Två fallstudier om vindkraft i Norrbotten och Östergötland

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aylin Berber; Louise Wernersson; [2021]
  Nyckelord :wind power; conflicts; socio-ecological fixes; Östergötland; Norrbotten; saami people; mapping; vindkraft; konflikter; socialekologiska fix; Östergötland; Norrbotten; samer; kartläggning; kartering;

  Sammanfattning : För att studera hur omställningen från vertikal till horisontell energiutvinning kommer att påverka samhället har två fallstudier gjorts. Fallstudierna tillsammans med teorin om socialekologiska fix har använts för att analysera de socialekologiska transformationerna som sker på landskap och politiken som finns kring dessa transformationer. LÄS MER

 4. 4. Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms : a Stochastic Frontier Analysis

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ulrika Aschan; [2021]
  Nyckelord :stochastic frontier analysis; technical efficiency; swedish beef farming; FADN;

  Sammanfattning : This thesis presents an estimation of the farm level technical efficiency of Swedish farmers specialized in beef cattle production. The aim is to estimate a score between 0 and 1 which illustrates how efficient the Swedish beef farmers are given the technical assets available. LÄS MER

 5. 5. Plantering av skog på jordbruksmark i Sverige och dess påverkan på biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tom Brilioth; [2021]
  Nyckelord :Biodiversity; land use change; agriculture; forestry; reforestation; literature review; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The environmental effects, not least on biodiversity, of land use and land use change provide major challenges when sustainability goals are to be met along with demand for production and other ecosystem services. Here I systematically review literature on one major land use change, from agriculture to forest, and the implications for biodiversity. LÄS MER