Sökning: "hävd"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet hävd.

 1. 1. Studie i att utöka arealen rikkärr i Skåne - Med exempel på hur tre rikkärr kan utökas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Marcus Ljungdahl Brönmark; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. LÄS MER

 2. 2. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Sammanfattning : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. LÄS MER

 3. 3. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Stenmark; [2020]
  Nyckelord :myr; rikkärr; kärr; Jönköpings län; Kävsjön;

  Sammanfattning : Rikkärr är en typ av kärr med en hög artrikedom och ett ständigt tillflöde av baskatjoner. Rikkärren är ofta beroende av mänsklig påverkan i form av hävd för att inte växa igen och försvinna. På grund av förändrade jordbruksmetoder är rikkärr därför ofta hotade. LÄS MER

 4. 4. Hybriddrift av Flygvapnet : En organisation i symbios med indviden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Hjärp; Olof Stenbergh; [2020]
  Nyckelord :Career; management group; coaching; mentoring; hybrid; groupthink; Karriär; ledningsgrupp; coaching; mentorering; hybrid; grupptänkande;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har specificerat personalen som sin kanske viktigaste resurs. Tidigare flygvapenchefen poängterade det mycket bra med att i sin värdegrundspolicy uttrycka att vi ”inte har råd att bara rekrytera ur halva befolkningen”. LÄS MER

 5. 5. Smycket av ett biologiskt kulturarv eller en utdöende epok? : en återinventering av hamlade träd i nordöstra Skåne 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Morgan Hillethan; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; hamlade träd; löväng; nyhamling; inventering; naturreservat; kulturreservat; biologiskt kulturarv;

  Sammanfattning : Forskning och studier om hamlade träd och lövängar har varit något begränsad p.g.a. att de spår som syns i våra marker endast hyser ett fåtal rester. LÄS MER