Sökning: "biodiversitet"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet biodiversitet.

 1. 1. Kalhygge eller hyggesfritt skogsbruk? - Faktorer som påverkar privata skogsägares val av avverkningsmetod Kandidatuppsats i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Näsström; Matilda Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :selective cutting; clear cut; logging methods; private forest owners; Carroll’s pyramid; social dilemmas; hyggesfri avverkning; kalhygge; avverkningsmetoder; privata skogsägare; Carrolls pyramid; sociala dilemman;

  Sammanfattning : Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier då den bidrar till hög ekonomisk tillväxt förlandet. Den mest använda metoden vid avverkning är kalhygge som både är effektiv ochkostnadseffektiv. LÄS MER

 2. 2. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ksenija Ginel; [2020]
  Nyckelord :biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Sammanfattning : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. LÄS MER

 3. 3. Potentiella miljörisker med geoenergisystems temperaturpåverkan i mark och grundvatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geoenergi; grundvattenkemi; mikroorganismer; flora; fauna; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this literature study was to answer whether the thermal impact of geothermal energy systems pose a potential environmental risk to groundwater quality and microorganisms in the sub surface and to above ground vegetation. This study shows that the thermal impact of high temperature systems operating with temperatures ≥25⁰C in groundwater could lead to adverse effects on groundwater chemistry and biodiversity, such as mobilization of arsenic and DOC. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar fördelningen mellan jord- och skogsbruk i avrinningsområdet bottenfaunans diversitet och ekologisk status i södra Sveriges vattendrag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Karlsson Johan; [2020]
  Nyckelord :agriculture; benthic invertebrates; diversity; drainage area; forestry; land-use; riparian vegetation; streams; bottenfauna; diversitet; dränerings område; Jordbruk; markanvändning; skogsbruk; strandzons vegetation; vattendrag;

  Sammanfattning : Förändring av markanvändning i avrinningsområdet påverkar vattendrags karaktärer som vattenkvalitet och biodiversitet. Inom EU och Sverige utvecklas åtgärdsprogram för att förbättra ekologisk status av påverkade vattendrag. Det finns fortfarande osäkerheter när det kommer till effekten som jord- och skogsbruk har på bottenfauna. LÄS MER

 5. 5. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Nyckelord :biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Sammanfattning : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. LÄS MER