Sökning: "ekosystemtjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 589 uppsatser innehållade ordet ekosystemtjänster.

 1. 1. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER

 2. 2. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Ericsson; [2024]
  Nyckelord :Pollinatörer; Biologisk mångfald; Urbanisering; Gynnande åtgärder; Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hotbilden mot de viktigaste pollinatörerna i Sverige, påverkansfaktorer samt vilka handlingsalternativ som finns för privatpersoner med engagemang i frågan. I dagsläget är många viktiga pollinatörer globalt och nationellt hotade, och därmed också de ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av dagligen. LÄS MER

 3. 3. Grön infrastruktur, den multifunktionella vägen mot hållbar utveckling : En studie hur multifunktionelitet integreras i planeringen av grönytor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alva Pelle-Bäck; [2024]
  Nyckelord :multifunktionell; grön infrastruktur; grönytor; ekosystemtjänster; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen kring hur grön infrastruktur används som verktyg i planeringen av grönytor i urbana miljöer för att bidra till hållbar utveckling utifrån konflikter och synergier som identifieras. Grön infrastruktur beskrivs både i form av multifunktionella grönytor och hur de sammankopplas genom att beakta helheten av grönstrukturen. LÄS MER

 4. 4. Marktäckets och markfuktighetens påverkan på blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) utbredning i Jämtland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Svedh; [2024]
  Nyckelord :Garden lupine; Lupinus polyphyllus; soil moisture; land cover; invasive alien species; Jämtland; ; Blomsterlupin; Lupinus polyphyllus; marktäcke; markfuktighet; invasiva främmande arter; Jämtland;

  Sammanfattning : Biodiversity is the prerequisite for well-functioning ecosystem services that are crucial, like clean water and clean air. Invasive alien species (IAS) are a serious and long-term issue that is actively threatening the genetic diversity within ecosystems. LÄS MER

 5. 5. Expectations and reality of sustainable stormwater management : A review of implementation of Nature-Based Solutions - A case study of Southern Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarzyna Zofia Dziubanii; [2024]
  Nyckelord :Nature-based solutions; green infrastructure; ecosystem services; planning process; spatial planning; urban planning; stormwater management; sustainability; climate change mitigation; Naturbaserade lösningar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; planeringsprocess; fysisk planering; stadsplanering; dagvattenhantering; hållbarhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The shrinking of permeable areas in favour of urban development is a phenomenon described in both scientific literature and policy documents. Changes in rainfall intensity and frequency following climate change are expected, but predicting the exact magnitude of these changes remains unclear. LÄS MER