Sökning: "grön infrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden grön infrastruktur.

 1. 1. Kommunicera mera om biologisk mångfald : hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Marnfeldt; [2024]
  Nyckelord :Urban biologisk mångfald; kommunikation; privat trädgård; Malmö stad;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald utgör grunden för naturens livsviktiga funktioner som är avgörande för vår välfärd. Idag hotas den biologiska mångfalden såväl lokalt som globalt, vilket är en oroväckande utveckling för vår framtid. Ett av de hot som biologisk mångfald möter är den ökade urbaniseringen som pågår i världen. LÄS MER

 2. 2. Grön infrastruktur, den multifunktionella vägen mot hållbar utveckling : En studie hur multifunktionelitet integreras i planeringen av grönytor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alva Pelle-Bäck; [2024]
  Nyckelord :multifunktionell; grön infrastruktur; grönytor; ekosystemtjänster; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen kring hur grön infrastruktur används som verktyg i planeringen av grönytor i urbana miljöer för att bidra till hållbar utveckling utifrån konflikter och synergier som identifieras. Grön infrastruktur beskrivs både i form av multifunktionella grönytor och hur de sammankopplas genom att beakta helheten av grönstrukturen. LÄS MER

 3. 3. Den privata trädgårdens roll för biologisk mångfald i tätortsmiljö : betydelsen av anläggningsval med exempel på gestaltningsförslag och skötsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Hanna Carlsson; Linn Wöhl; [2024]
  Nyckelord :biologisk mångfald; trädgårdsanläggning; trädgård; urban miljö; skötsel; grön infrastruktur; naturpool; livingpool; grön korridor; insekter;

  Sammanfattning : I genomsnitt består 37% av de totala grönytorna i Sveriges tätorter av privata trädgårdar eller grönytor som på olika sätt är otillgängliga för allmänheten. I snitt är 20% av dessa privata trädgårdar och fastigheter. LÄS MER

 4. 4. Expectations and reality of sustainable stormwater management : A review of implementation of Nature-Based Solutions - A case study of Southern Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarzyna Zofia Dziubanii; [2024]
  Nyckelord :Nature-based solutions; green infrastructure; ecosystem services; planning process; spatial planning; urban planning; stormwater management; sustainability; climate change mitigation; Naturbaserade lösningar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; planeringsprocess; fysisk planering; stadsplanering; dagvattenhantering; hållbarhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The shrinking of permeable areas in favour of urban development is a phenomenon described in both scientific literature and policy documents. Changes in rainfall intensity and frequency following climate change are expected, but predicting the exact magnitude of these changes remains unclear. LÄS MER

 5. 5. Hur kan dammar påverka den urbana biologiska mångfalden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Saga Forsberg; [2024]
  Nyckelord :biologisk mångfald; biodiversitet; öppna vatten; dagvattenlösning; urban; ekosystem; ekosystemtjänster; grön-blå infrastruktur; arter; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie sammanställer forskningsresultat från andra studier. Det finns många faktorer som påverkar urban biologisk mångfald, som exempelvis vattenföroreningar, övergödning, urban heat island effekten, förekomsten av invasiva arter, angränsande landskapstyp, val av skötsel och utformning av dammen. LÄS MER