Sökning: "skötsel"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet skötsel.

 1. 1. Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Andrijana Ardalic; Josefin Lundgren; [2020]
  Nyckelord :urbanisering; gröna tak; gröna väggar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; Öresundskraft; nätstation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Nee; [2020]
  Nyckelord :skolgård; förskolegård; växter; växtetablering; vegetation; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Uppsatsen redovisar en studie av situationen gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län, som ämnar ringa in betydelsefulla faktorer och lämpliga tillvägagångssätt för en lyckad växtetablering och för att kunna skapa grönare gårdar. LÄS MER

 3. 3. Evaluating abundance of deciduous trees in production forests along small stream : can Sweden meet current policy goals without intensive management

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jessica Åström; [2020]
  Nyckelord :Riparian forests; small stream; strategic management objectives; deciduous; forest policy change;

  Sammanfattning : Riparian zones are important for many ecological functions such as for providing shade to streams and leaf litter to instream organisms, as well as acting as filters for sediments and excess nutrients that are released during forestry operations. Riparian areas are also important for preservation of biodiversity. LÄS MER

 4. 4. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martin Brattström; [2020]
  Nyckelord :stäpp; prärie; urban; stad; gestaltning; skötsel; ståndortsanpassning;

  Sammanfattning : Stäppen är en halvtorr naturtyp som framförallt återfinns i Eurasien och Nordamerika. Naturtypen präglas av ett oberäkneligt klimat med oregelbunden nederbörd och stora temperaturvariationer över året. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nina Fries; Minna Roos; [2020]
  Nyckelord :exotiska arter; diagnoser; djurvälfärd; djurhälsopersonal; husdjur; skötselbrister; sjukdomstillstånd;

  Sammanfattning : De husdjur som klassas som exotiska arter är en heterogen grupp men hålls i de flesta fall i bur vilket ställer stora krav på adekvat skötsel. Många av de exotiska arterna har särskilda behov av exempelvis foder, omgivningstemperatur och luftfuktighet, något som för många djurägare kan vara svårt att tillgodose. LÄS MER