Sökning: "thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 1823 uppsatser innehållade ordet thomas.

 1. 1. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER

 2. 2. Buddenbrooks auf Schwedisch : Eine komparative Analyse von deutschen Dialekten insechs schwedischen Übersetzungen von Buddenbrooks

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Johan Åström; [2022]
  Nyckelord :Thomas Mann; Übersetzung; Schwedisch; Buddenbrooks; Sprachvarianten; Übersetzungswissenschaft; Plattdeutsch;

  Sammanfattning : Six translations into Swedish of Thomas Mann’s novel Buddenbrooks werecompared, focusing on strategies for translating the author’s use of Germandialects and language varieties, such as Low German, Bavarian and West Prussian.The analysis was based on seven defined strategies for translation of dialects andcomprised 20 excerpts of non-standard German in the original text. LÄS MER

 3. 3. Den personliga korrespondensen : En komparativ analys mellan hur det intima visas i brevromanerna Pamela or Virtue Rewarded och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ina Sollander Jergeby; [2022]
  Nyckelord :Litteratur; intimitet; korrespondens; Pamela; Samuel Richard; Montecore; Jonas Hassen Khemiri; Margret Doody; Thomas O Beebee; Yvonne Leffler; Janet Gurkin Altman; Anthony Giddens; Georg Simmel; Jürgen Habermas; Richard Sennet; Jon Helgason;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Directness and indirectness in the pursuit of love : A qualitative study on manifestations of directness and indirectness in the reality TV show Love on the Spectrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Ringqvist; [2022]
  Nyckelord :Directness; indirectness; implicature; entertainment;

  Sammanfattning : When it comes to human communication, there are several possible ways of expressing the same idea. This is often explained in terms of direct and indirect speech acts. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av symtomskattning med hjälp av patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Christina Thuresson; Sanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Symtomskattning; PROM; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att främja livskvalitet och lindra lidande. Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Genom att skatta patienternas symtom kan de upptäckas och lindras tidigare. Symtomskattning kan ske genom antingen proxy eller PROM skattning. LÄS MER