Sökning: "thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 1679 uppsatser innehållade ordet thomas.

 1. 1. ON AQUINAS’ PHILOSOPHY OF MIND. AQUINAS’ CONCEPTION OF THE BODY-SOUL RELATIONSHIP AND ITS RELATION TO SOME CONTEMPORARY THEORIES IN PHILOSOPHY OF MIND.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Shadrack Owusu; [2020-07-03]
  Nyckelord :Medieval Metaphysics; Aquinas; Body-Mind; Problem; Physicalism; Substance Dualism;

  Sammanfattning : In his question 75 and 76 of the Summa Theologiae, Thomas Aquinas argues that the human soul is related to the body as its form such that even after death, the soul has a natural inclination and affinity to the body. This position of Aquinas brings some questions to the fore when discussing him in contemporary philosophy of mind. LÄS MER

 2. 2. External environmental analysis – A case study of important factors and challenges

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Thomas Mc Lintock; Viktor Hofmann; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet En kvalitativ studie om tio specialpedagogers arbetsuppgifter relaterat till examensmålen ”Färdighet och förmåga”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Thomas Hult; Edina Norrgård; Ottosson Elisabeth; [2020-03-02]
  Nyckelord :specialpedagog; uppdrag; examensmål; systemteori; relationer; lärmiljö;

  Sammanfattning : Forskning inom skolverksamheter tenderar att ha fokus på åldrar från förskola till högstadiet. Det finns således relativt liten forskning kring gymnasiet vid jämförelse, varför denna studie fick inriktning mot detta stadium. LÄS MER

 4. 4. LES LANGUES ETRANGERES, L’ANXIETE ET LA MOTIVATION. Étude sur les attitudes langagières de 14 Français vivant en Suède

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Thomas Caël; [2020-02-04]
  Nyckelord :franska; anxiety; foreign language; motivation; interculturality;

  Sammanfattning : This study analyzes the correlation between foreign language anxiety and motivation of 14 French persons living in Sweden.The works on the preliminary evidence of Foreign Language Classroom Anxiety Scale by Horwitz et al. LÄS MER

 5. 5. DEN LEVANDE OCH TÄTA STADEN: Urban förtätning för en hållbar och levande stad i mänsklig skala

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Philip Lang; Thomas Klevås; [2020]
  Nyckelord :Förtätning; Urban infill; Research-by-design; Architecture; Arkitektur; visualisering och kommunikation; Arkitektur;

  Sammanfattning : Vad är det i den urbana väven av platser och byggnader som på lokal nivå gör den väl fungerande, hållbar och till en plats vi människor kan leva i och verka på tillsammans? Hur utformar vi bäst staden när behovet av dess infrastruktur, service, platser att bo på och så många andra aspekter ökar i takt med en ständigt ökande urbanisering? Ett verktyg som tas till hjälp allt oftare i denna utmaning är en förtätning av de redan befintliga miljöerna med ytterligare nya byggnader, i vilka olika former av funktioner och verksamheter ska erbjudas i en lämplig blandning för att förtäta och koppla ihop staden och dess invånare än mer. Vi undersöker i detta projekt hur ett antal internationella exempel på urban förtätning har fallit ut och försöker dra generaliserande lärdomar av det, med målet att hitta och verifiera principer som kan vara vägledande för att skapa väl fungerande och täta urbana byggnader och miljöer framöver. LÄS MER