Sökning: "musikpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet musikpedagogik.

 1. 1. Kontrollerade gitarrlärare : Hur de förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav på gymnasieskolans estetiska program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thom Gisslén; [2019]
  Nyckelord :Gitarr; gitarrundervisning; musikpedagogik; kvalitativ intervju; hermeneutik; styrdokument; kursplan; kunskapskrav; läroplan;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att få en förståelse för hur gitarrlärare på gymnasiet förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav samt vad de anser skillnaden är mellan den aktuella och den tidigare läroplanen. Arbetet börjar med att presentera en historisk översikt av de tre senaste läroplansreformerna för gymnasieskolan i Sverige, deras påverkan på musiklärare och internationell forskning kring musikundervisning. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju egentligen ganska enkelt" - Hur oboelärare undervisar i notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Lövgren; [2019]
  Nyckelord :instrumentalundervisning; musikpedagogik; notläsning; oboe; rytm; tonhöjd; utbildningsvetenskap; educational science; instrumental teaching; music education; musical literacy; pitch; rhythm; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka olika oboepedagogers förhållningssätt till att undervisa i notläsning med fokus på deras pedagogiska metoder och strategier. Arbetet grundar sig på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra olika oboepedagoger i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Musik utan språk : en undersökning där undervisning i musik sker utan verbal kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emanuel Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :musikundervisning; musikpedagogik; icke-verbal kommunikation; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan att använda verbal kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Normer, vanor och musikinstrument : En jämförande studie av högstadieelevers attityder till musikinstrument i ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christian Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Musikpedagogik; musikinstrument; instrumentpreferenser; könsroller; genusperspektiv; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Normer, vanor och musikinstrument är en jämförande studie som syftar att undersöka högstadieelevers instrumentpreferenser ur ett genusperspektiv i och utanför skolan samt musiklärares resonemang kring genusmedvetenhet och normer gällande val av musik-instrument. Studien tar avstamp i styrdokument och tidigare forskning kring musik i ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att spela in sig själv! - En studie i hur fyra trumslagare använder sig av inspelningsteknik i sin undervisning och egen övning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Edvin Hjertqvist; [2018]
  Nyckelord :inspelning; lärande; musikerpsykologi; trumundervisning; utveckling; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; development; drum teaching; learning; music psychology; recording; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur fyra trumslagare använder sig av inspelningsteknik i sin undervisning och sin egen övning samt hur det påverkar lärandet. Detta har undersökts genom semi-strukturerade intervjuer med fyra informanter som alla har undervisat på estetiska program och högre musikutbildningar. LÄS MER