Sökning: "multimodalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade ordet multimodalitet.

 1. 1. Formativ återkoppling i klarinettundervisning på gymnasiet : En kvalitativ undersökning med fallstudier i Sverige och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Cazzanelli; [2021]
  Nyckelord :Design för lärande; feedback; formativ återkoppling; klarinettundervisning; multimodalitet; motivation; självvärdering;

  Sammanfattning : Lärandet i instrumentalundervisning är en process som sker över tid och som påverkas av lärarens val av och erbjudande om kommunikativa och pedagogiska resurser, som kan användas formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. LÄS MER

 2. 2. YOUTUBE SOM LÄRRESURS I YRKESUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Carlsson; [2020-08-10]
  Nyckelord :undervisning; vård- och omsorgspersonal; undersköterska; färdigheter; kompetens; instruktionsvideo; YouTube; innehållskvalitet; utvärdering; multimodalitet; design för lärande; didaktisk design; metafunktioner;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera ett antal instruktionsvideos didaktiska design, samt hur denna design formar och skapar villkor för yrkeselevers lärande. Syftet har också varit att, med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument, beskriva och analysera hur kravet på att vård och omsorgsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt kommer till uttryck i de aktuella videoklippen. LÄS MER

 3. 3. Digital multimodal loggbok som bro mellan lärare och studenter på yrkeslärarutbildningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annica Ådefors; [2020]
  Nyckelord :Vocational teacher training; practicum; socio-semiotic resources; myltimodality; digital bridges; log book; Yrkeslärarutbildning; verksamhetsförlagd utbildning; sociosemiotiska resurser; multimodalitet; digitala broar; loggbok.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken potential en digital multimodal loggbok kan ha som digital bro mellan studenter och lärarutbildare under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att stötta studenterna i deras profession- och kunskapsutveckling, med hjälp av sociosemiotiska resurser, såsom digitala verktyg. Jag har undersökt hur en grupp yrkeslärarstudenter använder de sociosemiotiska resurser som erbjuds i den multimodala loggboken under deras VFU, för att kommunicera kunskaps- och professionsutveckling via en digital bro till lärosätet. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig populärvetenskapliga framställningari två olika medier, e-bok och video? : En jämförande analys av Introducing books och Explainer videos. Explained* och Introducing – Graphic guides.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Alice Kindborg Elofsson; [2020]
  Nyckelord :E-book; Multimodality; Pedagogy; Popular science; Video; E-bok; Multimodalitet; Pedagogik; Populärvetenskap; Video;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur populärvetenskapliga framställningar gestaltas för e-bok och video. Resultatet visar de mediespecifika skillnader som medierna e-bok och video för med sig. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan - En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sina arbetssätt med högläsning för att främja barns litteracitetsförmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Dragicevic; Kristina Milacic; [2020]
  Nyckelord :Emergent literacy; Förskollärare; Högläsning; Literacy; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver hur de arbetar med högläsning för att främja barns litteracitetsutveckling. Vi valde att undersöka detta, eftersom vi efter våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder, hade delade tankar om hur förskollärare arbetar med högläsning i förskolan. LÄS MER