Sökning: "drama"

Visar resultat 1 - 5 av 747 uppsatser innehållade ordet drama.

 1. 1. Breaking maxims in a crime drama : A study on non-observances of maxims in crime drama Blindspot

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Vik; [2021]
  Nyckelord :conversational maxims; H.P. Grice; implicature; flouting; co-operative principle;

  Sammanfattning : The conversational maxims are guidelines to how a conversation should be conducted, but sometimes these maxims can be broken for different reasons. The aim of this thesis is to identify breakings of the conversational maxims in the crime drama Blindspot and to study which maxims are broken, for what purpose the maxims are broken and if there are any changes to the number of maxims broken between different seasons of the series. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskaplig undervisning i en berättarstrukturell och processdramainriktad kontext : En kvalitativ studie om hur en sagoberättande och en lekfull improvisationsteatral kontext bidrar till hur de yngsta eleverna i grundskolan kan tillgodogöra sig innehållet i fysikundervisning gällande fenomenet ljud

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Wallin; [2021]
  Nyckelord :Berättarstruktur; Fantasi; Ljud; Naturvetenskap för de yngsta eleverna; Processdrama;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute with more knowledge about and, if so, how children aged 6-7 years can achieve understanding of scientific phenomena when their imagination and natural theatrical play are used in teaching. The study was conducted through the methods of action research and qualitative interview, which gave the researcher the opportunity to test ideas and thoughts directly in the school environment. LÄS MER

 3. 3. "This is our Dynasty." : Hur rollkaraktärerna i såpoperan Dynastin har förändrats över tid med fokus på kön, genus, sexualitet, etnicitet och makt.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elina Lefvenhjelm; [2021]
  Nyckelord :Soap Opera; Dynasty; sex; gender; sexuality; etnicity; power; change.   ; Såpopera; dynastin; kön; genus; sexualitet; etnicitet; makt; förändring.;

  Sammanfattning : When the Soap Opera Dynasty first appeared in the 80´s it was not so popular as Dallas or Falcon Crest. But the aim of Dynasty was to do things more provocative. Thus, one character was homosexual, one was a “bitch”, and there was more focus on the females. The characters lived a luxury life with much drama, love, and expectations. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmets musikdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Johansson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :design; digitala medier; fritidshem; meningsskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt barnkonventionens 13:e artikel står, att barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i detuttrycksmedel som barnet väljer. Yttrandefriheten begränsar sig inte till det verbala språket, utaninnefattar lika mycket andra uttrycksformer såsom musik, bild, drama och dans. LÄS MER

 5. 5. Sinnenas Dramapedagogik : Aktionsforskning om drama inom estetisk verksamhet i Grundsärskolans träningsklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Eva von Hofsten; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; estetisk verksamhet; funktionsnedsättning; grundsärskola; sinnesstimulering; träningsklass.;

  Sammanfattning : Den här studien grundar sig på en problemformulering om att det finns en brist på metoder för att göra det möjligt för träningsskolans elever att meningsfullt delta i dramaundervisning. Genom metoden deltagande aktionsforskning har studien velat undersöka vilka metoder som kan användas och hur dessa kan introduceras. LÄS MER