Sökning: "sociokulturell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 756 uppsatser innehållade orden sociokulturell teori.

 1. 1. En intervjustudie av läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Hur beskriver klasslärare, speciallärare och logopeder att de arbetar och samverkar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Raza Bara; Ann-Charlotte Ståhl; [2024-02-05]
  Nyckelord :läsförståelse; autism; mellanstadiet; undervisningsmetoder; yrkesroller; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka undervisningsmetoder som klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver att de använder för att utveckla läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Vidare kommer vi att undersöka hur klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver sin och varandras yrkesroll, samverkan och utveckling av samverkan för att främja läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. Hemläxor för flerspråkiga elever i ämnet svenska : En intervjustudie med sex lärare i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Rinca; Vlora Feka; [2024]
  Nyckelord :Homework; multilingualism; translanguaging; teacher; elementary school; language; Hemläxor; flerspråkighet; transspråkande; lärare; grundskola; språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är dels att undersöka hur lärare och skolor arbetar med hemläxor i ämnet svenska för flerspråkiga elever i årskurs 4–6, dels att tolka hur arbetet med hemläxor förhåller sig till sociokulturell teori. Materialet är insamlat med semistrukturerade intervjuer med sex grundskollärare och därefter analyserats utefter innehållet. LÄS MER

 3. 3. Att skapa möten mellan konst och skola : En undersökning av bildlärares attityder till att samarbeta med yrkesverksamma konstnärer och använda sig av konstutställningar som del av undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emma Busk; Miranda Solodovnikoff; [2024]
  Nyckelord :bildundervisning; samtidskonst; kulturgaranti; sociokulturell teori; Skapande skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka bildlärares uppfattningar om vilka möjligheter och utmaningar som finns i att skapa möten mellan skola och samhällets konstutbud. Med samhällets konstutbud menas här dels konstinstitutioner och dels möten med yrkesverksamma konstnärer. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan identitetsstatus och romantisk anknytning hos unga vuxna

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Sohl; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unga vuxnas psykiska ohälsa ökar samtidigt som deras känsla av sammanhang minskar i Sverige. Utöver förbättrade socioekonomiska förutsättningar, behövs fördjupade kunskaper om målgruppens psykologi och relationella fungerande för att samhället ska kunna erbjuda bättre stöd och behandling för denna målgrupp. LÄS MER

 5. 5. Användning av konst i bildundervisningen: möjligheter och hinder : En kvalitativ intervjustudie om användningen av konst i bildundervisningen i årskurs 7–9 och introduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonna Lindbom; [2024]
  Nyckelord :Bildundervisning; konst; årskurs 7–9; sociokulturell teori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur användandet av konst ser ut i bildundervisningen hos de aktuella bildlärarna i årskurs 7–9 och introduktionsprogrammet samt vilka möjligheter och hinder som finns kopplat till detta. För att få svar på de här frågorna genomfördes en kvalitativ intervjustudie där fem bildlärare och en museilektor deltog. LÄS MER