Sökning: "RENATE WICKSTRÖM"

Hittade 1 uppsats innehållade orden RENATE WICKSTRÖM.

  1. 1. Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Britta Lundberg; Renate Wickström; Elisa Swanson; [2005]
    Nyckelord :Jämställdhetsarbete; attityder; social konstruktionism; kvinnors karriärer; Nordea; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.Titel Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv. LÄS MER