Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 3678 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 1. Veta utan att förstå : Konstnärlig yrkeslivsprocess

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eva Annie Kristina Eklund; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; flykt; sanning; frihet; okända; tvivel; queer; mellanrum; entreprenör; entreprenörskap; fri konst;

  Sammanfattning : En icke tämjd berättelse om min yrkeslivsresa. Jag är driven från entreprenörskap, företagsledning och inkomst-status till konst och konstnärskapet. Texten är skriven ur känslan av flyk och ensamhet i mitt tidigare yrkesliv, i längtan att komma hem, via det okända, det outsägbara. LÄS MER

 2. 2. Styrning på distans genom organisatoriska mål : En studie om styrningen inom kunskapsintensiva organisationer och kommunikationsprocessen av organisatoriska mål

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Mårtensson; Niclas Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Management; Organizational goals; Knowledge-intensive organizations; Communication; Consultancy; Control; Commitment.; Styrning; Organisatoriska mål; Kunskapsintensiva organisationer; Kommunikation; Konsultbolag; Styrbarhet; Engagemang.;

  Sammanfattning : Bakgrund Distansstyrning anses som den moderna organisationens sätt att styra sina anställda mot att uppnå vad som är bäst för organisationen. De styr primärt sina anställda genom att fastställa organisatoriska mål för att vägleda de anställda i rätt riktning. LÄS MER

 3. 3. Avtalsrättslig ställningsfullmakt och aktiebolagsrättslig behörighet - En utredning om utvecklingen inom ställningsfullmakten och dess förhållande till de aktiebolagsrättsliga behörighetsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Benzow; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Associationsrätt; Civilrätt; Ställningsfullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom fullmaktsinstitutet finns olika fullmaktstyper som möjliggör rättshandlande genom att en huvudman delegerar behörighet till en fullmäktig att rättshandla för huvudmannens räkning. En sådan fullmaktstyp är ställningsfullmakten som regleras i 10 § 2 st. avtalslagen. LÄS MER

 4. 4. ESG-betygs inverkan på riskjusterad avkastning : En granskning av finansiella bolag i norden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Antti Åman; Toni Åman; [2020]
  Nyckelord :ESG; Carhart four-factor model; efficient market hypothesis; CSR; sustainable investing; ESG; Carharts fyrfaktormodell; effektiva marknadshypotesen; CSR; hållbart investerande;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens påverkan på samhället kopplat till ansvarsfulla investeringar är inget nytt. De senaste årens ökade kapitalflöden från en bred samling investerare mot hållbara investeringar leder fram till den här studiens syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en uppdelning av nordiska finansiella bolag i portföljer utifrån ESG-betyg undersöka om ESG-betyget påverkar den riskjusterade avkastningen i de olika portföljerna. LÄS MER

 5. 5. Förklaringsfaktorer till variationer i effektiva skattesatser : En longitudinell studie av noterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Caveldin; Rebecca Orädd; [2020]
  Nyckelord :effective tax rates; firm size; leverage; capital intensity; R D intensity; profitability; political cost theory; political power theory; effektiva skattesatser; företagsstorlek; skuldsättning; kapitalintensitet; FoU-intensitet; lönsamhet; politiska kostnader; politisk makt;

  Sammanfattning : Syfte: Företags kassaflöden och vinster samt staters inkomster påverkas av hur mycket skatt som betalas av företag. Resultat i tidigare forskning om företagsstorlekens betydelse för effektiva skattesatser är motstridiga. LÄS MER