Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 3696 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 1. Röststarka aktier som determinant för resultatmanipulation : En studie på svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Wahlström; Hugo Petersen; Oliver Dahl; [2023]
  Nyckelord :real earnings management; private benefit consumption; resultatmanipulation; röststarka aktier; diskretionära periodiseringar; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Aktiebolagslagen (2005:551) 4 kap. 5§ är ett avsteg från likhetsprincipen eftersom aktier med olika röstvärden tillåts. Vi undersöker om svenska noterade företag med röststarka aktier använder mer eller mindre resultatmanipulation än andra företag. LÄS MER

 2. 2. Revisionens värde ur ett klientperspektiv : En kvalitativ studie om gapet mellan klientens förväntningar ochupplevelse med en revision

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Fredrik Arvidsson; Tommy Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :Audit; expectation gap; gap; expectations; perceived value; Upper Echelon Theory; core value; added value; corporate management; CEO; CFO; client perspective; Revision; förväntansgap; gap; förväntningar; upplevelser; Upper Echelon Theory; kärnvärde; mervärde; företagsledning; VD; Finansdirektör; klientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revision har en framstående roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, och har under sin framväxt möjliggjort samhällets ekonomiska framfart. Men i samband med denna framväxt har ett gap uppstått mellan klienters förväntningar och upplevt värde med en revision. LÄS MER

 3. 3. Organisationsförändringar i transportbranschen : En kvalitativ studie om hur förändringsarbete fungerar i olika omfattning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sam Håkansson; Axel Terneus; [2023]
  Nyckelord :företagsledning; organisationsförändring; motstånd vid förändring; ledarskap;

  Sammanfattning : Förändring inom organisationer är idag oundvikligt om företag vill fortsätta att vara relevanta på marknaden. Förändringar sker mer frekvent i dagsläget eftersom företag utvecklas allt fortare vilket har gjort att förändringsledning har fått större intresse. LÄS MER

 4. 4. People, Workplaces and Technology : A study of the practice of user experience in workplaces among tech companies in San Francisco Bay Area, California, USA.

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Rebecca Redtzer; [2023]
  Nyckelord : User Experience ; UX ; Human Factors ; Workplace Environment ; Workplace Balance ; Physical ; Virtual ; Remote ; Hybrid ; Workplace ; Workplace Management ; Facility Management ; Technology ; Digitalization ; Innovation ; Användarupplevelse ; UX ; mänskliga faktorer ; arbetsmiljö ; fysisk ; virtuell ; distans ; hybrid ; arbetsplats ; workplace management ; facility management ; teknologi ; digitalisering ; innovation ;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the user experience in facilities and primary workplaces. In short, the purpose was to investigate what user experience is if applied in workplaces and also how to work with user experience in workplaces. LÄS MER

 5. 5. Executive turnover i svenska målbolag : en undersökning av förekomsten och orsakerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Martin; Axel Krautmeijer; [2023]
  Nyckelord :Företagsfusioner; Företagsförvärv; Executive turnover; Företagsledning; Krug;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker graden av executive turnover i svenska målbolag som genomgick de tio största företagsförvärven under 2021 och 2022. Genom att analysera sammansättningen av företagsledningen före och efter förvärven samt undersöka omständigheterna kring förvärven, identifieras faktorer som kan ha bidragit till hög executive turnover. LÄS MER