Sökning: "Revision"

Visar resultat 1 - 5 av 1976 uppsatser innehållade ordet Revision.

 1. 1. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 2. 2. Kulturreservatet Gunnebos öppna diken - en undersökning med avstamp i kulturhistorisk värdering och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Maria Nilsson; [2024-01-09]
  Nyckelord :ditches; cultural heritage; biodiversity;

  Sammanfattning : This essay was written with the knowledge that Gunnebo’s landscape management plan is in need of revision, mainly to adapt its maintenance to new research and updated national environmental goals. The cultural reserve’s ditches are mentioned in passing in the care plan but there is no overall or collective documentation of the ditches structure or origin. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision i branscher förknippade med ekobrott : Är dessa företag mer benägna att avstå revision?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maria Andersson; Aryanaz Farhadi; [2024]
  Nyckelord :Abandoned audit duty; Economic crime; Voluntary audit.; Slopad revisionsplikt; Ekonomisk brottslighet; Frivillig revision.;

  Sammanfattning : Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Maria Andersson och Aryanaz Farhadi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2024 januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida små aktiebolag i branscher där företagen typiskt är mer benägna att begå ekonomisk brottslighet, är mindre benägna att ha revision än företag i andra branscher. Metod: Kvantitativ regressionsanalys med hjälp av data som hämtats från Retriever Business. LÄS MER

 4. 4. Att orientera sig i den reviderade kursplanen : En kvalitativ studie om hur högstadielärare ser på revideringen kring att orientera sig i Lgr22

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Filip Jeppsson; Alfons Eriksson Gadd; [2024]
  Nyckelord :Att orientera sig; betygskriterier; högstadielärares syn; läroplansteori; revidering;

  Sammanfattning : Orientering är en aktivitet som genomförts under lång tid i Sverige. I relation till skolan har det funnits preciserat i betygskriterierna att eleverna skall bli bedömda i hur de orienterar sig. I övergången från Lgr11 till Lgr22 har detta tagits bort. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar aktualitetengällande onoterade företagsredovisningsrapporter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sarah Edlund; Lucinda Jonsson; [2024]
  Nyckelord :Timeliness. Accounting information. Private firms. Determinants. Financial accounting reglation.; Aktualitet. Redovisningsinformation. Onoterade företag. Determinanter. Finansiell redovisningsreglering.;

  Sammanfattning : Title: Which factors affect the timeliness of private companies’ accounting reports?Level: Bachelor’s Thesis, Business AdministrationAuthors: Lucinda Jonsson and Sarah EdlundSupervisor: Fredrik HartwigDate: 2024 - JanuaryAim: To study which factors affect the timeliness of private companies regarding thepublication of accounting information. Timeliness is a decisive qualitative criterion thataffects the usefulness of financial reporting. LÄS MER