Sökning: "kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 11509 uppsatser innehållade ordet kompetens.

 1. 1. Svenska behandlares syn på religion och andlighet i psykoterapi - en pilotstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Hanberger; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studier tyder på att religiositet och andlighet sällan berörs i psykoterapeutisk behandling och att behandlare upplever att de saknar kunskap inom området. Den aktuella pilotstudiens syfte var att undersöka hur svenska psykoterapeutiska behandlare förhåller sig till att integrera religiösa och andliga frågor i psykoterapeutisk behandling, mätt genom det självskattade formuläret RSIPAS. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisning inom naturvetenskapliga lärområden En aktionsforskning om spontana undervisningstillfällen på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Roding; Cecilia Roos; [2024-02-29]
  Nyckelord :naturvetenskap; pedagoger; spontanitet; förskolegården; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att när det är tid för utevistelse på förskolegården samlas vanligen pedagogerna på ett ställe och samtalar med varandra. Problematiken med samtalen är att pedagogerna inte uppmärksammar och tar tillvara på spontant uppkomna undervisningstillfällen inom naturvetenskapliga lärområden, barns intresse försummas och de kommer inte vidare i sin utveckling. LÄS MER

 3. 3. Tryggare pedagoger i förskolans dramaundervisning - Ett utvecklingsarbete om pedagogers förutsättningar och möjligheter att använda drama.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Fernberg; Lisa Wålm Andersen; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; trygghet; drama; pedagoger; förskollärare; självkänsla; utvecklingsarbete; aktionsforskning.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att utveckla pedagogers möjligheter att använda drama i förskolan. En förhoppning är även att pedagogernas trygghet inför att använda drama i verksamheten, ska öka genom detta utvecklingsarbete. LÄS MER

 4. 4. Transdisciplinärt lärande med och genom estetiska uttrycksformer Ett utvecklingsarbete om att använda sig av estetiska uttrycksformer i undervisning av andra ämnesområden i förskolan Namn Lena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lena Jonsson; Jennie Johansson; [2024-02-29]
  Nyckelord :lärandeobjekt; pedagoger; estetiska uttrycksformer; transdisciplinärt lärande; utvecklingsarbete; aktionsforskning; förskola;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt pedagogers medvetenhet och kompetens kring estetiska uttrycksformer i ett transdisciplinärt lärande. Detta innebär att använda sig av till exempel dans, musik, drama och bild som en metod för att undervisa i andra ämnen. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutveckling inom särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Viktoria Zacharoff; Mathilda Tsutsunen; [2024-02-29]
  Nyckelord :Särskilda behov; utbildning; förskolan; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka kompetensutveckling inom särskilt stöd i förskolan, med fokus på synen hos yrkesverksamma förskollärare. Syftet leder vidare till de frågor som är i fokus för studien. LÄS MER