Sökning: "utfall"

Visar resultat 1 - 5 av 1591 uppsatser innehållade ordet utfall.

 1. 1. Individbaserad modellering av knubbsälspopulationen i Skagerrak-Kattegatt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Andrzej Bruksman Rzeczycki; August Klynne; Nicholas Bryant; Tomas Ekholm; Veronica Segerlind; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brister i informationen kring hur den skandinaviska knubbsälspopulationen kommer påverkas av nyinförd licensjakt har gjort vidare studier önskvärda. Denna studie utformar och analyserar en individbaserad modell med inspiration från den matrispopulationmodellen i studien genomförd av Silva m. fl. (2021), som data även är tagen från. LÄS MER

 2. 2. KVINNLIG ARBETSMIGRATION: Srilankesiska kvinnors arbetsmigration: En kvalitativ studie om motiv, erfarenheter och utfall.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Mathilda Schill; [2023-10-26]
  Nyckelord :Migration; kvinnlig arbetsmigration; feminisering av arbetsmigration; pushoch pullfaktorer; remitteringar; könsskillnader; kulturell anpassning; egenmakt;

  Sammanfattning : This study examines the motives, experiences, and outcomes of female international labor migration in Sri Lanka. It emphasizes the significance of understanding personal motives and experiences, as well as how these experiences have influenced the women's perceptions of their migration decisions. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk förändring i respons till CSRD - En casestudie av ett globalt industribolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Slunga; Fredrik Staffas; [2023-09-25]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Organisatorisk förändring; CSRD;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att med fokus på hållbarhetsrapportering undersöka vilka organisatoriska förändringar sker inom ett stort multinationellt företag (SKF) i respons till en ny reglering. Metod: Kvalitativ metod genom en fallstudie, datainsamling genomfördes genom totalt tre semistrukturerade djupgående intervjuer, med ytterligare information inhämtad genom dokument och annan offentlig information. LÄS MER

 4. 4. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
  Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

  Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER

 5. 5. Från idé till handling: En kvalitativ studie kring medarbetares och chefers upplevelse av implementeringen av förändringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annette Daugaard; Wilma Maxe; [2023-07-04]
  Nyckelord :Förändringsprojekt; ledarskap; medarbetare; kommunikation;

  Sammanfattning : I ett ständigt föränderligt samhälle behöver organisationer kontinuerligt utveckla sin verksamhet, men trots det blir majoriteten av planerade förändringsprojekt inte implementerade i verksamheten (Jacobsen 2019; Smith, 2002). Studiens syfte är därav att få en ökad förståelse kring implementering av förändringsprojekt, genom att undersöka om medarbetarnas samt chefernas upplevelse av förändringsprocessen skiljer sig åt. LÄS MER