Sökning: "utfall"

Visar resultat 1 - 5 av 1469 uppsatser innehållade ordet utfall.

 1. 1. Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

  Magister-uppsats,

  Författare :Marina Didkovskaya; [2022-02-03]
  Nyckelord :patientdeltagande; psykiatrisk omvårdnad; psykiatri; vårdplanering; fenomen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till livet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; experiences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning for Improving Detection of Cooling Complications : A case study

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :William Bruksås Nybjörk; [2022]
  Nyckelord :Temperature controllable containers; Machine Learning; imbalanced data; data analysis; noisy labels; feature engineering; threshold tuning;

  Sammanfattning : The growing market for cold chain pharmaceuticals requires reliable and flexible logistics solutions that ensure the quality of the drugs. These pharmaceuticals must maintain cool to retain the function and effect. Therefore, it is of greatest concern to keep these drugs within the specified temperature interval. LÄS MER

 4. 4. Rättvis omställning : En narrativ studie om Norrlands industriomvandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maja Renntun; Emma Nord; [2022]
  Nyckelord :Just transition; climate transformation; climate goals; European green deal; industrial transformation; justice claims; narrative; policies; national climate policy; regional development; local responsibility; Rättvis omställning; klimatomställning; klimatmål; EU:s gröna giv; industriomvandling; rättviseanspråk; narrativ; policys; nationell klimatpolitik; regional utveckling; kommunalt ansvar;

  Sammanfattning : För att stödja regioner och industrier att minska växthusgasutsläppen och nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 har EU tagit fram färdplanen “Den gröna given” och fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO syftar till att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som följer av omställningen mot mindre kolintensiva processer i sårbara regioner och industrier. LÄS MER

 5. 5. Affärsänglar och Entreprenörer ur ett Förtroendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Brüning; Maximilian Ceplitis; Oscar Österberg; [2022]
  Nyckelord :Entreprenörer; Affärsänglar; Förtroende; Investeringsbeslut; Startups; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilken effekt har förtroende för entreprenören på affärsänglars investeringsbeslut? Syfte: Att bidra till forskningsområdet affärsänglar och hjälpa entreprenörer genom att skildra förtroendets del i investeringsbeslutet. Metod: Studien har förhållit sig till en cross-sectional design och genom deduktion och komparativ analys har vi lyckats relatera våra resultat till befintliga teorier i litteraturen. LÄS MER