Sökning: "yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 1661 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 1. Från Novis till Expert: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Destiny Williams; Ilhan Yussuf; [2023-04-20]
  Nyckelord :Nurse new in ICU; Novice to competent; experience; intensive care unit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationella rapporter framhåller att det råder stor brist på sjuksköterskor inom vården ur ett globalt perspektiv, detta anses vara en fara särskilt på intensivvårdsavdelningar (IVA) där svårt sjuka patienter vårdas. Intensivvård som vårdform kräver en högre kompetens och en högre bemanning än normal vård för att inte äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskeprofessionen utifrån två perspektiv - Ett historiskt och ett kvalitativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Bystedt; [2023-04-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Profession; Professionsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att ge en inblick i varför sjuksköterskeprofessionen ser ut som den gör idag genom att se på den utifrån två perspektiv. Ett perspektiv är dess utveckling över tid, där det redogörs för professionens viktiga händelser och beslut, dess status och kultur. LÄS MER

 3. 3. Att kunna göra skillnad : En kvalitativ studie av vad som får lärare att vilja stanna kvar i sitt yrke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aleona Pössl; Shiraz Sanar; [2023]
  Nyckelord :Grundskolelärare; utmaningar; kvarvarande; relationell; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med fördjupad kunskap om vad verksamma grundskollärare, behöver för att vilja stanna kvar i sitt yrke, samt vad som motverkar deras motivation. Med hjälp av en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har material samlats in. Sju grundskollärare deltog, både digitalt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER

 5. 5. En jämförande intervjustudie av barnskötares och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : Att vara med i leken, det har jag nog alltid varit!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Lovisa Marklund; Filip Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Child carer; communication; free play; preschool teacher; social interactions.; Barnskötare; förskollärare; kommunikation; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan barnskötare och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare baserat på deras tankar och åsikter. LÄS MER