Sökning: "yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 1. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 2. 2. När polisers emotioner blir offentliga. En intervjustudie av Polisens användning av Facebook, statusuppdateringar och emotionellt arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karolina Möller; [2018]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; dramaturgi; Polisen; sociala medier; kvalitativ forskningsansats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Numera kan vi läsa information om Polisen och svenska polisers egna texter på sociala medier. Poliser runt om i världen har erkänt potentialen med att använda sig av sociala medier för att sprida information och kommunicera med medborgare. LÄS MER

 3. 3. ”Det ska vara öppna dörrar” : En musikpedagogisk studie om fenomenet elevinflytande i musikundervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Tim Lööv; [2018]
  Nyckelord :Elevinflytande; Delaktighet; Demokrati; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på fyra musiklärares resonemang och erfarenheter beträffande begreppet elevinflytande och huruvida det är implementerat i undervisningen inom ämnet musik. Syftet är att med hjälp av kvalitativa intervjuer beskriva och ge en inblick i hur lärare aktiva i yrket, reflekterar kring begreppet elevinflytande. LÄS MER

 4. 4. Prao i praktiken En studie av elevberättelser om praon i årskurs nio

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kajsa Bengtsson; Helén Andersson; [2018]
  Nyckelord :prao; DOTS-modellen; SCCT-teorin; studie- och yrkesval; karriärlärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning När praktisk arbetslivsorientering (kommer hädanefter benämnas som prao) 1 juli 2018 återigen blir obligatoriskt i grundskolans högre åldrar menar riksdagen i sin proposition till regeringen att detta ska bistå eleverna att lättare fatta framtida studie- och yrkesinriktade beslut. Att så är fallet finns det studier som både bekräftar och motsäger, några av dessa presenteras i tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. SASHIKO Japanskt broderi i textilslöjdsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Inga-Lill Eliasson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien bygger på mitt eget intresse för broderitekniken Sashiko. Jag valde attpröva sashiko som arbetsområde i undervisningen då jag arbetade somtextillärare. Jag upplevde att sashiko kunde anpassas till styrdokumenten, atteleverna kunde arbeta på olika nivåer och att resultatet av det de producerade blevväldigt lyckat. LÄS MER