Polisers upplevelser av balans : Hindrande stressorer och främjande strategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Tidigare forskning kopplat till poliser i yttre tjänst visar att yrket är stressfyllt, där det fanns utmaningar kring hanteringen av yrket och vardagen. Syftet var att undersöka polisers upplevelse av stressorer som kan hindra balansen mellan arbete och fritid samt strategier för att uppnå balans. 10 semistrukturerade intervjuer genomfördes med poliser från två regioner i Sverige. En tematisk analys identifierade sex teman. Tre teman identifierades kring frågeställningen gällande stressorer: att arbeta i skift, belastande övertid och polisrollen integreras motvilligt i fritiden. Under andra frågeställningen identifierades fyra teman: skapa fasta rutiner, mental förberedelse inför arbetspass, söka stöd från kollegor och familj och använda sig av de organisatoriska stöd som finns tillgängligt. Resultatet av studien visade att majoriteten av poliserna upplevde en balans. Detta om poliserna hade fungerande strategier för att hantera stressorerna. Studien kan användas för att Polismyndigheten skall få kunskap kring polisers upplevelser för att kunna skapa ett hälsosamt arbetsklimat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)